Sezoniniai darbai užsienyje – ar verta pirkti katę maiše?

2014-04-08

Dar­bo rin­ko­je pra­si­dė­jus va­sa­ros se­zo­nui, įdar­bi­ni­mo agen­tū­ras užp­lūs­ta dar­bo už­sie­ny­je ieš­kan­tys gy­ven­to­jai. Tuo pat me­tu pa­si­pi­la skun­dai apie iš­vi­lio­tus pi­ni­gus ir pa­ža­dų ne­ati­ti­ku­sias dar­bo są­ly­gas. Nors agen­tū­rų veik­lą tu­rė­tų pri­žiū­rė­ti net ke­lios vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, pa­pra­šy­tos nu­švies­ti pa­dė­tį ir pa­pa­sa­ko­ti apie ne­są­ži­nin­gos veik­los pre­ven­ci­ją, jos tik ro­do vie­na į ki­tą. Plačiau

Vilnius, Ryga, Talinas – kur gyventi pigiau?

2014-04-03

Palyginus Baltijos šalių sostinių namų ūkius, būtiniausioms gyvenimo išlaidoms daugiausia lėšų skiria Rygos gyventojai. Maistui, būsto išlaikymui ir transportui keturių asmenų lietuvių šeima, gyvenanti nuosavame 70 kv. m. bute Vilniuje, skiria 44 proc. savo pajamų, Rygoje – 47 proc., o Taline – 29 proc. Plačiau

„Sodros“ pensijos sieks 80 proc. algos

2014-03-31

 

Nuolat girdint apie augančias Socialinio draudimo fondo skolas, kurios jau viršija 10,5 milijardo litų, socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė apibūdino realią „Sodros“ situaciją. Radijui „Laisvoji banga“ ministrė sakė, kad keletą šių metų mėnesių Sodrai pavyko surinkti daugiau lėšų, nei planuota.   Plačiau

Dar viena laimėta byla

2014-03-28

 

LPS „Sandrauga“ teisininkai gražino į darbo vietą dar vieną firmos darbuotoją. Vakar paskelbtoje nutartyje Teismas pripažino, kad darbdavio nurodyta priežastis atleisti iš darbo vieną iš savo darbuotojų nebuvo pagrįsta. LPS „Sandrauga“ teisininkai džiaugiasi dar viena laimėta byla. Plačiau

Mokyklos vadovų pasitarimas dėl švietimo proceso organizavimo

2014-03-27

Šiandien Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ dalyvavo Kauno bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarime „Pagalbos mokiniui teikimas“, kuris vyko Šv. Kazimiero pagrindinėje mokykloje. Šio pasitarimo metu Kauno miesto mokyklų vadovai siekė aptarti kaip pagerinti mokinių ugdymą ir pasiekimus mokyklose ir kokios galėtų būti strategijos švietimo sistemoje ateityje. Plačiau