Dėl darbuotojų padėties esant ekstremaliai situacijai

Susidarius ekstremaliai situacijai daugelis pasaulio vyriausybių skiria milžiniškas sumas verslo išlaikymui ir esminėms socialinėms garantijoms užtikrinti.
Tačiau, kad ir kaip bevertintume, verslui svarbiau jų finansinio stabilumo užtikrinimas, o ne darbuotojų šeimyninių, sveikatos, socialinių klausimų užtikrinimas. Būtina pabrėžti, kad Lietuvoje darbdaviai, ypač privatus sektorius įnirtingai priešinosi ir toliau priešinasi Kolektyvinių sutarčių darbdavio lygmeniu pasirašymui. Šiandien matome akivaizdžius rezultatus, darbdavių trumparegiškumą – kolektyvinių sutarčių neturėjimą. Darbdaviai kurie iš anksto buvo ir yra nusistatę prieš profsąjungų siūlomas kolektyvines sutartis (ypač darbdavio lygmeniu) šiandien žiūri tik į vyriausybę. Stambiojo verslo atstovai nenori suprasti, kad kolektyvinių sutarčių pagrindu jei ir ne visas situacijas, tai bent dalį jų galima lanksčiai ir operatyviai spręsti nesidairant kas ką ir kada duos. Keista, bet kapitalo atstovai net viešai reikalauja ,,nebausti įmonių (pirmą kartą – įspėti) jei darbo vietoje bus vaikų!!! ir tai atitiks protingumo kriterijus“, o iš vyriausybės reikalaujama, kad už viršvalandinį darbą ir darbą poilsio dienomis ,,ekstremalios padėties/epidemijos laikotarpiu“ būtų leista mokėti dirbantiesiems darbo užmokestį nepadidintu tarifu !
LPS ,,Sandrauga“ akcentuoja, kad esant ir ekstremaliai situacijai visi darbo santykiai turi būti teisėti ir teisingi.
Pasiremiant Finansų Ministerijos dokumentais teikiame informaciją dėl išeitinių išmokų pasibaigus darbo santykiams (LR DK V skyrius ,,Darbo sutarties pasibaigimas“ )

Eil. Nr. Darbo santykių pasibaigimo pagrindas Nuostatos dėl išeitinės išmokos
I.1. 56 straipsnis
„Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių“
1 d.: darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, jeigu: 3 p.: darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo arba dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį (vaiką (įvaikį), tėvą (įtėvį), motiną (įmotę), vyrą, žmoną), kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis Mokama 1 ar 2 (priklausomai nuo darbo santykių trukmės) darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka
I.2 4 p.: pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį
II.1 57 straipsnis
„Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės“
1 d.: darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš terminą dėl šių priežasčių: 1 p.: darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla; Mokama:
• 0,5 ar 2
(priklausomai nuo darbo santykių trukmės) darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka;
• taip pat ilgalaikio darbo išmoka atsižvelgiant į darbuotojo darbo stažą toje įstaigoje
II.2 2 p.: darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal šio straipsnio 5 dalyje numatytą rezultatų gerinimo planą;
II.3 3 p.: darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę;
II.4 4 p.: darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju;
II.5 5 p.: teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys.
III.1 60 straipsnis
„Darbo sutarties
nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios“
1 d.: darbo sutartis privalo būti nutraukta be įspėjimo: 4 p.: kai darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo ir jis nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra; Mokama 0,5 ar 1 (priklausomai nuo darbo santykių trukmės) darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka
III.2 5 p.: į darbą grąžinus darbuotoją, į kurio vietą buvo priimtas atleidžiamas darbuotojas;
III.3 7 p.: kai darbo sutartis prieštarauja įstatymams ir šių prieštaravimų negalima pašalinti, o darbuotojas nesutinka arba negali būti perkeltas į kitą toje darbovietėje esančią laisvą darbo vietą.

Šiuo sunkiu laikotarpiu vyriausybė, tiesiog dėl objektyvių sąlygų nėra aptarusi krovininio transporto vairuotojų, medikų, maisto gamintojų, valstybės tarnautojų, pareigūnų ir kitų darbuotojų darbo, darbo sąlygų, darbo krūvių ir darbo apmokėjimo sąlygų. Kol kas nežinioje atsidūrę ypač mažas pajamas gaunantys darbuotojai, jų šeimų nariai. LPS ,,Sandrauga“ teisininkai, administracija kviečia solidariai, kvalifikuotai ir teisingai iškilusius klausimus spręsti kartu.

Rūta Geležinė

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.