Laikini darbai bedarbių neištirpdo

2013-11-20

Ne­dar­bas Lie­tu­vo­je ir to­liau sie­kia dvi­ženk­lį skai­čių, o šiek tiek pa­ge­rė­ję ro­dik­liai sie­ja­mi su Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mu ES ta­ry­bai – dėl to šį pus­me­tį at­si­ra­do lai­ki­nų dar­bų.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­tį ne­dar­bo ly­gis ša­ly­je sie­kė be­veik 11 proc. – bu­vo 1,6 pro­cen­ti­nio punk­to ma­žes­nis nei tuo pat me­tu per­nai. Spa­lio pra­džio­je Lie­tu­vo­je ofi­cia­liai re­gis­truo­ta be­veik 160 tūkst. be­dar­bių. Per tris mė­ne­sius jų su­ma­žė­jo 12,1 tūks­tan­čio, ar­ba 7,1 pro­cen­to. Il­ga­lai­kis ne­dar­bas, 2011 me­tais sie­kęs be­veik 9 proc., šių me­tų tre­čią­jį ket­vir­tį su­ma­žė­jo iki 4,6 proc. – tai lė­mė di­dė­jan­tis užim­tu­mas, ypač sta­ty­bų sek­to­riu­je, taip pat il­ga­lai­kių be­dar­bių emig­ra­ci­ja. Šiaip ar taip, as­me­nys, ku­rie ne­ran­da dar­bo dau­giau kaip me­tus, vis dar su­da­ro per 40 proc. vi­sų be­dar­bių – tai ro­do aukš­tą struk­tū­ri­nio ne­dar­bo ly­gį ša­ly­je.

Lai­ki­nas pagerėjimas

„Swed­bank“ eko­no­mis­tė Lau­ra Gal­di­kie­nė pa­žy­mi, kad užim­tu­mas kai ku­riuo­se ūkio sek­to­riuo­se di­dė­jo lai­ki­nai. Pa­vyz­džiui, sta­ty­bų, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo sek­to­riuo­se jis an­trą­jį ir tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­čiais dau­giau­sia au­go dėl veik­los, su­si­ju­sios su Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mu ES Ta­ry­bai ir pa­si­ren­gi­mu jam. „Ti­kė­ti­na, jog ne­ma­ža da­lis šiuo­se sek­to­riuo­se su­kur­tų dar­bo vie­tų yra lai­ki­nos“, – sa­kė L.Gal­di­kie­nė.

Nors be­dar­bių yra daug, įmo­nėms vis su­nkiau da­ro­si ras­ti rei­kia­mos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų. Tai sa­vo ruo­žtu ro­do, kad Lie­tu­vos dar­bo rin­ko­je struk­tū­ri­nis ne­dar­bas tam­pa vis opes­nė prob­le­ma.

„Struk­tū­ri­nio ne­dar­bo di­dė­ji­mą Lie­tu­vo­je dau­giau­sia lė­mė smar­kiai kri­tu­si ūkio pa­ki­li­mo lai­ko­tar­piu bu­vu­sių po­pu­lia­rių pro­fe­si­jų dar­buo­to­jų pa­klau­sa. Pa­vyz­džiui, pra­si­dė­jus kri­zei užim­tų­jų skai­čius sta­ty­bų sek­to­riu­je su­ma­žė­jo per­pus. Nors da­bar šis sek­to­rius at­si­gau­na, vis dėl­to bū­tų nai­vu ti­kė­tis, kad sta­ty­bi­nin­kų po­rei­kis ar­ti­miau­siais me­tais pa­sieks prieš­kri­zi­nį ly­gį. Grei­čiau­siai dau­ge­liui „struk­tū­ri­nių be­dar­bių“ teks per­sik­va­li­fi­kuo­ti ir ieš­ko­ti dar­bo ki­tuo­se sek­to­riuo­se“, – prog­no­za­vo eko­no­mis­tė.

L.Gal­di­kie­nė tei­gia, jog be­dar­bių mo­ty­va­ci­ja su­si­ras­ti dar­bą pa­sta­ruo­ju me­tu šiek tiek iš­au­go dėl ma­žė­jan­čių va­di­na­mų­jų ne­dar­bo spąs­tų. Šis ro­dik­lis ro­do, ko­kią be­dar­bio pa­ja­mų, ku­rias jis gau­tų, jei įsi­dar­bin­tų, da­lį su­da­ro so­cia­li­nės iš­mo­kos ir mo­kes­čiai. Ta da­lis su­ma­žė­jo nuo 86 proc. 2009 me­tais iki 67 proc. 2012-ai­siais.

„Ką tik pra­dė­ju­sio dirb­ti žmo­gaus pa­ja­mos da­bar bū­tų 33 proc. di­des­nės už tas, ku­rias jis gau­da­vo bū­da­mas be­dar­bis. Šiais me­tais pa­di­dė­jo mi­ni­ma­lus mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­tis, o nuo ki­tų me­tų kils ir ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis, to­dėl at­otrū­kis tarp dar­bo už­mo­kes­čio ir so­cia­li­nių iš­mo­kų to­liau di­dės. Ti­kė­ti­na, kad iš­au­gu­si mo­ty­va­ci­ja dirb­ti tu­rės tei­gia­mą po­vei­kį to­les­niam ne­dar­bo ma­žė­ji­mui“, – spė­jo eko­no­mis­tė.

Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos (LVK) pre­zi­den­tas Val­das Su­tkus įsi­ti­ki­nęs, jog ne­dar­bas tam­pa sis­te­mi­niu reiš­ki­niu – be­dar­bių daug, o lais­vų dar­bo vie­tų ne­ma­žė­ja. Tai esą ro­do, kad trūks­ta rei­kia­mos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų ar­ba žmo­nės ne­no­ri dirb­ti, nes juos ten­ki­na gy­ve­ni­mas iš pa­šal­pų. „An­tai trans­por­to įmo­nėms trūks­ta vil­ki­kų vai­ruo­to­jų, nors šiam dar­bui ne­rei­kia ypa­tin­gų, su­nkiai įgy­ja­mų įgū­džių. Sta­ty­bo­se stin­ga dar­bų va­do­vų ir kva­li­fi­kuo­tų su­vi­rin­to­jų, pa­slau­gų sek­to­riu­je – in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tų“, – var­di­jo V.Su­tkus. Jis pa­ste­bi, kad dau­gė­ja grįž­tan­čių­jų iš sve­čių ša­lių, ku­rios da­bar taip pat su­si­du­ria su eko­no­mi­kos su­nku­mais. „Pa­ma­žu nyks­ta ir vi­du­ti­nio už­dar­bio skir­tu­mai Lie­tu­vo­je bei Va­ka­rų vals­ty­bė­se“, – sa­kė LVK pre­zi­den­tas.

Vis dėl­to V.Su­tkus ne­ma­no, kad aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų trū­ku­mas ga­lė­tų bū­ti grei­tai iš­spręs­tas. Vie­nin­te­lė iš­ei­tis, jo gal­va, su­da­ry­ti są­ly­gas dar­buo­to­jams, ku­rių pro­fe­si­jos nyks­ta, keis­ti kva­li­fi­ka­ci­ją. „2014-2020 me­tų ES fi­nan­si­niu lai­ko­tar­piu su­au­gu­sių­jų mo­ky­mui ir jau­ni­mo ne­dar­bui rei­kė­tų skir­ti ypač daug dė­me­sio. Pats vers­las be vals­ty­bės ir ES par­amos rei­kia­mų spe­cia­lis­tų ne­pa­rengs“, – pa­brė­žė V.Su­tkus.

Jis pri­ta­ria pa­sta­ruo­ju me­tu vie­šo­jo­je erd­vė­je reiš­kia­moms min­tims per­žiū­rė­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mą, kad ga­vus vals­ty­bės par­amą ne­bū­tų ren­gia­ma spe­cia­lis­tų, ku­riems dar­bo rin­ko­je nė­ra vie­tos. V.Su­tkaus žo­džiais, to­kias spe­cia­ly­bes be­si­ren­kan­tys jau­ni žmo­nės tu­rė­tų fi­nan­suo­ti stu­di­jas sa­vo lė­šo­mis. Mat jau da­bar at­si­ran­da jau­nuo­lių, ku­rie, bai­gę aukš­tą­jį moks­lą, ei­na mo­ky­tis į pro­fe­si­nes mo­kyk­las.

SKAI­ČIAI

Tre­čią­jį 2013 me­tų ket­vir­tį Lie­tu­vo­je be­dar­bių vy­rų bu­vo 86,3 tūkst., mo­te­rų – 73,4 tūks­tan­čio.

Jau­ni­mo ne­dar­bas, 2010-ai­siais vir­ši­jęs net 35 proc., tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­tį sie­kė 23,1 pro­cen­to.

Straipsnis: lzinios.lt

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *