Policijos komisariatai teiks veiklos ataskaitas

2014-01-07

Šių me­tų pra­džio­je vi­si ša­lies po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tai vi­suo­me­nei pri­sta­tys sa­vo veik­los at­as­kai­tas, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

At­as­kai­ti­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se, ku­riuo­se ga­lės da­ly­vau­ti vi­si no­rin­tie­ji, bus pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to veik­los re­zul­ta­tus tei­sės pa­žei­di­mų pre­ven­ci­jos, vie­šo­sios tvar­kos už­ti­kri­ni­mo, nu­si­kals­ta­mų vei­kų at­sklei­di­mo ir ty­ri­mo sri­ty­se, apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su so­cia­li­niais par­tne­riais ir nu­ma­to­mas veik­los kryp­tis.

At­as­kai­tų pri­sta­ty­muo­se da­ly­vau­sian­tys gy­ven­to­jai tu­rės ga­li­my­bę iš­sa­ky­ti sa­vo pa­sta­bas, pa­siū­ly­mus, už­duo­ti rū­pi­mus klau­si­mus. „Par­ei­gū­nai ti­ki­si, kad su­vie­ni­jus po­li­ci­jos ir bend­ruo­me­nės pa­stan­gas, bus stip­ri­na­mas ir pa­lai­ko­mas abi­pu­sis po­li­ci­jos ir bend­ruo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas bei veiks­min­gas bend­ra­dar­bia­vi­mas“, – tei­gia­ma Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pra­ne­ši­me.

 

www.bns.lt.jpg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *