Daugiausia darbo vietų sukūrė vilniečiai, kauniečiai ir jonaviškiai

2014-02-07

2013 me­tais dau­giau­sia nau­jų tiks­li­nių dar­bo vie­tų su­kū­rė Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no, Kau­no, Jo­na­vos, Ma­žei­kių, Šiau­lių, Aly­taus, Klai­pė­dos, Elek­trė­nų, Ma­ri­jam­po­lės, Ute­nos ir Pa­ne­vė­žio darb­da­viai. Iš vi­so Lie­tu­vos dar­bo bir­žos pa­skelb­to­je dau­giau­siai dar­bo vie­tų at­as­kai­to­je tarp ge­riau­sių­jų yra pa­mi­nė­ta 21 ša­lies įmo­nė. Mi­nė­to­se 21 įmo­nė­je darb­da­viai iš vi­so su­kū­rė per 700 dar­bo vie­tų.

Iš­ana­li­za­vu­si 4,4 tūkst. darb­da­vių apk­lau­sos re­zul­ta­tus, Lie­tu­vos dar­bo bir­ža prog­no­zuo­ja, kad šie­met bus įre­gis­truo­ta maž­daug tiek pat dar­bo pa­siū­ly­mų kaip ir pra­ėju­siais me­tais, kai bu­vo ieš­ko­ma maž­daug 240 tūkst. dar­buo­to­jų. Pa­na­ši tu­rė­tų bū­ti ir lais­vų dar­bo vie­tų struk­tū­ra: 60,4 proc. tek­tų pa­slau­gų sfe­rai, 18,7 proc. – pra­mo­nei, 14,3 proc. – sta­ty­boms ir 6,7 proc. – že­mės ūkiui.

Di­džiau­sias įdar­bi­ni­mo ga­li­my­bes šie­met tu­rė­tų sta­ty­bos in­ži­nie­riai, siu­vi­mo tech­no­lo­gai, par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kai, bu­hal­te­riai, par­da­vi­mo agen­tai, gy­dy­to­jai. Tarp di­džiau­sią pa­klau­są tu­rin­čių kva­li­fi­kuo­tų dar­bi­nin­kų mi­ni­mi su­vi­rin­to­jai, par­da­vė­jai, tarp­tau­ti­nio kro­vi­nių ve­ži­mo trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai, pla­taus pro­fi­lio sta­ty­bi­nin­kai, pa­da­vė­jai, bar­me­nai ir vi­rė­jai.

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/daugiausia-darbo-vietu-sukure-vilnieciai-kaunieciai-ir-jonaviskiai/173212

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *