Ateityje darbo vietų mažės?

      2014-02-18

        Dar­bo rin­ko­je prog­re­sas aki­vaiz­dus – dar prieš tre­jus me­tus ne­dar­bas Lie­tu­vo­je sie­kė apie 18 proc. „Ta­čiau to­li­mes­nio pro­ver­žio ku­riant dar­bo vie­tas ir ma­ži­nant ne­dar­bą ša­ly­je bus ne­daug. Už­sie­nio moks­li­nin­kų at­lik­ti ty­ri­mai ro­do, kad dėl tech­no­lo­gi­nio pro­ver­žio ir kom­piu­te­ri­za­ci­jos, dar­bo vie­tų ma­žės ne tik pra­mo­nės, bet ir dau­ge­ly­je pa­slau­gų sek­to­rių“, – pa­ste­bi „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.           N.Ma­čiu­lis at­krei­pė dė­me­sį į nau­ja XXI am­žiaus ten­den­ci­ją – au­to­ma­ti­zuo­ja­mus pa­slau­gų sek­to­rius. Vis daž­niau de­ga­li­nė­se, maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­luo­se ir ban­kų sky­riuo­se pre­kes ir pa­slau­gas as­me­nys gau­na sa­vi­tar­nos zo­no­se, kur be­veik ar­ba iš vi­so nė­ra dar­buo­to­jų.

      „Lie­tu­vos fi­nan­si­nės ir drau­di­mo veik­los sek­to­riu­je šiuo me­tu dir­ba be­veik penk­ta­da­liu ma­žiau dar­buo­to­jų nei prieš kri­zę, o maž­me­ni­nės ir did­me­ni­nės pre­ky­bos sek­to­rius pra­ra­do be­veik de­šim­ta­da­lį dar­bo vie­tų. Ti­krai ne­pa­na­šu, kad šios dar­bo vie­tos vėl bus su­kur­tos vis spar­čiau au­gant Lie­tu­vos gy­ven­to­jų var­to­ji­mui. Nors ap­si­pir­ki­mas pre­ky­bos cen­tre yra vis dar po­pu­lia­rus už­siė­mi­mas, ta­čiau vis daž­niau gy­ven­to­jai, kaip ir dau­ge­ly­je la­biau pa­žen­gu­sių vals­ty­bių, pre­kes ir pa­slau­gas pirks in­ter­ne­tu“.

         Lie­tu­vos BVP ne­tru­kus vir­šys 2008 me­tų vi­du­ry­je pa­siek­tą re­kor­dą, ta­čiau dar­bo rin­ko­je, eko­no­mis­to nuo­mo­ne, iki užim­tu­mo re­kor­dų dar la­bai to­li. „Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je užim­tų­jų yra net 138 tūkst. ar­ba de­šim­ta­da­liu ma­žiau nei prieš kri­zę. Da­lis šių pra­ras­tų dar­bo vie­tų yra na­tū­ra­li eko­no­mi­kos struk­tū­ros po­ky­čio pa­sek­mė, pa­vyz­džiui, su­bliuš­kus NT bur­bu­lui, sta­ty­bų sek­to­rius at­si­sa­kė maž­daug treč­da­lio (43 tūkst.) dar­buo­to­jų. Vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je dar­bo vie­tų taip pat su­ma­žė­jo, ta­čiau ne to­kiais tem­pais, kaip pri­va­čia­me“, ma­no eko­no­mis­tas.

        Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2013 me­tais Lie­tu­vo­je dir­bo 1,29 mln. gy­ven­to­jų, ar­ba 17 tūkst. (1,3 proc.) dau­giau nei 2012 me­tais. Ta­čiau eko­no­miš­kai ne­ak­ty­vių 15 me­tų ir vy­res­nių gy­ven­to­jų per­nai bu­vo dau­giau ne­gu dir­ban­čių­jų. To­kių Lie­tu­vo­je su­skai­čiuo­ta 1,61 mi­li­jo­no. O per­nai ša­ly­je dir­bo 636,1 tūkst. vy­rų ir 656,7 tūkst. mo­te­rų. Per me­tus dir­ban­čių vy­rų skai­čius pa­di­dė­jo 18,5 tūkst. (3 proc.), o mo­te­rų – su­ma­žė­jo 1,5 tūkst. (0,2 proc.).

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/is-darbo-vietu-isstums-technologiju-proverzis/173731

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *