Minimali alga didės?

2014-02-25

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, ket­vir­tą­jį 2013 m. ket­vir­tį vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis ša­lies ūky­je (be in­di­vi­dua­lių­jų įmo­nių) su­da­rė 2340,2 Lt ir per me­tus pa­di­dė­jo 4,8 proc.: vals­ty­bės sek­to­riu­je – 2,8 proc., pri­va­čia­ja­me – 6,2 proc. Rea­lus dar­bo už­mo­kes­tis per me­tus ūg­te­lė­jo 4,2 proc. 

Kai ku­rių po­li­ti­kų ra­gi­ni­mai pa­kel­ti mi­ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą (MMA) iki 1 509 Lt įžie­bė dis­ku­si­ją vie­šo­jo­je erd­vė­je, kas le­mia vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­dį ir po­ky­čius ir pan. At­si­ra­do ne­ma­žai tvir­ti­nan­čių­jų, kad ryž­tin­gai ke­liant MMA ga­li­ma „pas­par­tin­ti“ vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio di­dė­ji­mą, o tuo­met su­si­da­ry­tų pa­lan­kios są­ly­gos dar kar­tą kel­ti MMA ir t.t.

Su­nko­ka Va­ka­rų Eu­ro­po­je at­ras­ti ša­lių, ku­rio­se vie­ne­ti­nės dar­bo už­mo­kes­čio są­nau­dos ima di­dė­ti esant to­kiam aukš­tam ne­dar­bo ly­giui. Prie­žas­tis yra ta, kad, pa­ly­gin­ti su iš­si­vys­čiu­sio­mis re­gio­no vals­ty­bė­mis, mū­sų ša­ly­je dar­bo jė­gos pa­siū­la ir pa­klau­sa kur kas men­kiau ati­tin­ka vie­na ki­tą kva­li­fi­ka­ci­niu ir ša­ki­niu po­žiū­riu. Bū­tų ne­tei­sin­ga šią ap­lin­ky­bę aiš­kin­ti vien tik švie­ti­mo ir pro­fe­si­nio ug­dy­mo trū­ku­mais; le­mia­mos įta­kos struk­tū­ri­nio ne­dar­bo reiš­ki­niui tu­rė­jo ir ma­si­nė gy­ven­to­jų emig­ra­ci­ja, nu­siau­bu­si iš­ti­sus re­gio­nus ir pa­li­ku­si juos be dar­bin­go am­žiaus kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos.

Ky­la klau­si­mas, ar dar to­li Lie­tu­vo­je iki to­kio ne­dar­bo ly­gio, ku­rį pa­sie­kus dar­bo už­mo­kes­čio plė­tra pra­nok­tų dar­bo na­šu­mo di­dė­ji­mą ir aug­tų dar­bo už­mo­kes­čio są­nau­dos pro­duk­ci­jos vie­ne­tui? For­ma­liai to­kia si­tua­ci­ja eg­zis­tuo­ja jau da­bar: no­mi­na­lu­sis dar­bo už­mo­kes­tis per me­tus ūg­te­lė­jo be­veik 5 proc., tuo tar­pu, tre­čio­jo ket­vir­čio duo­me­ni­mis, dar­bo na­šu­mas pa­di­dė­jo kuk­liau – 1,4 proc. Ir vi­sa tai – ne­dar­bo ly­giui su­da­rant 11,4 proc., t.y. te­be­sant dvi­ženk­lė­je te­ri­to­ri­jo­je!

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/mma-ir-vidutinis-darbo-uzmokestis-kur-vista-o-kur-kiausinis-/174433

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *