Naujausia darbo rinkos statistika

2014-03-12

Lie­tu­vos dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis ko­vo 1 d. duo­me­nų re­gis­tre iš vi­so bu­vo 208,7 tūkst. be­dar­bių – 11,4 proc. vi­sų ša­lies dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų, ar­ba 2,2 tūkst. ma­žiau nei sau­sį. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų a­ti­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu, jų re­gis­truo­tų be­dar­bių su­ma­žė­jo 9,2 pro­cen­to.

Te­ri­to­ri­nėms dar­bo bir­žoms su­ak­ty­vi­nus dar­bą su darb­da­viais te­ri­to­ri­jo­se, va­sa­rį bu­vo įre­gis­truo­ta 11,5 proc. dau­giau lais­vų dar­bo vie­tų nei sau­sį – iš vi­so 20,8 tūks­tan­čio. Dau­giau­sia, 22,5 proc., dar­bo pa­siū­ly­mų pa­tei­kė pra­mo­nės įmo­nės. Šiek tiek ma­žiau, apie 20 proc., dar­bo pa­siū­los skel­bi­mų pa­te­ikė pre­ky­bi­nin­kai, po 10 proc. – sta­ty­bos ir trans­por­to įmo­nės.

Dar­bo rin­ko­je di­džiau­sias ga­li­my­bes įsi­dar­bin­ti tu­rė­jo par­da­vė­jai, su­nkias­vo­rių su­nkve­ži­mių ir kro­vi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai, par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kai, vi­rė­jai, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, da­žy­to­jai, siu­vė­jai.

Dau­giau­sia be­dar­bių  įregistruota  šiose rajonų savivaldybėse:

·       Ig­na­li­nos (20,2 proc.)

·       Aly­taus (19,6 proc.)

·       Laz­di­jų (18,6 proc.)

Mažiausia be­dar­bių  įregistruota  šiose rajonų savivaldybėse:

·       Ne­rin­go­je (6,9 proc.)

·       Tra­kuo­se (7,8 proc.)

·       Kre­tin­go­je (7,8 pro­c.)

Tarp did­mies­čių ma­žiau­siai ofi­cia­lių be­dar­bių bu­vo  Šiau­liuo­se – 7,8 proc.

Pagal pateiktą informaciją http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/darbdaviams-vis-sunkiau-rasti-darbuotoju/175283

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *