Nauja mada: darbe užkąsti riešutų

2014-03-17

Lie­tu­vą pa­sie­kia Va­ka­rų pa­sau­lio ma­da dar­be už­kan­džiau­ti ne ban­de­lė­mis ar su­muš­ti­niais, o spe­cia­liai su­kur­tais rie­šu­tų, sėk­lų ir džio­vin­tų vai­sių rin­ki­niais, mat jie pa­pil­do ener­gi­jos at­sar­gas, bet ne­ap­sun­ki­na or­ga­niz­mo.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, šie vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­tys už­kan­džiai tam­pa al­ter­na­ty­va ener­ge­ti­niams gė­ri­mams, šo­ko­la­dui, o kar­tais ir so­tiems pie­tums, po ku­rių daž­nam su­nku grįž­ti prie įpras­to dar­bo rit­mo, ypač jei ten­ka va­lan­dų va­lan­das sė­dė­ti prie kom­piu­te­rio.

„A­ri­mex“ rin­ko­da­ros va­do­vė Jur­ga Sa­ka­laus­kai­tė ma­no, kad vie­na iš šių pre­kių po­pu­lia­ru­mo prie­žas­čių – di­dė­jan­tis lie­tu­vių su­si­do­mė­ji­mas svei­ka gy­ven­se­na ir mi­ty­ba. „Pas­te­bė­jo­me, kad pa­sta­rai­siais me­tais svei­kai mi­ty­bai var­to­to­jai ski­ria vis di­des­nį dė­me­sį. Ki­ta ver­tus, jie tam­pa reik­les­ni – no­ri­ma ne tik ska­nių, bet ir svei­kų, ma­žiau ka­lo­rin­gų, ta­čiau dau­giau ener­gi­jos su­tei­kian­čių mais­to pro­duk­tų“, – LŽ sa­kė ji.

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/nauja-mada-darbe-uzkasti-riesutu/175603

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *