Sezoniniai darbai užsienyje – ar verta pirkti katę maiše?

2014-04-08

Dar­bo rin­ko­je pra­si­dė­jus va­sa­ros se­zo­nui, įdar­bi­ni­mo agen­tū­ras užp­lūs­ta dar­bo už­sie­ny­je ieš­kan­tys gy­ven­to­jai. Tuo pat me­tu pa­si­pi­la skun­dai apie iš­vi­lio­tus pi­ni­gus ir pa­ža­dų ne­ati­ti­ku­sias dar­bo są­ly­gas. Nors agen­tū­rų veik­lą tu­rė­tų pri­žiū­rė­ti net ke­lios vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, pa­pra­šy­tos nu­švies­ti pa­dė­tį ir pa­pa­sa­ko­ti apie ne­są­ži­nin­gos veik­los pre­ven­ci­ją, jos tik ro­do vie­na į ki­tą.

Daž­niau­siai įdar­bi­ni­mo už­sie­ny­je agen­tū­ros nu­si­žen­gia im­da­mos mo­kes­tį už tar­pi­nin­ka­vi­mą, nors ne­tu­ri to­kios tei­sės, ma­ža to, dar ne­su­tei­kia ža­dė­tų pa­slau­gų. „Šių agen­tū­rų ad­vo­ka­tai su­gal­vo­ja bū­dų, kaip apei­ti įsta­ty­mą ir pa­im­ti pi­ni­gus už pa­slau­gas“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. Anot jos, pa­gal są­ži­nin­gą veik­los mo­de­lį, tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gos žmo­gui tu­rė­tų ne­kai­nuo­ti, nes tar­pi­nin­kas už­mo­kes­tį gau­na iš darb­da­vio, ku­ris už­sa­ko su­ras­ti tam ti­krą skai­čių dar­buo­to­jų. Ta­čiau įdar­bi­ni­mo tar­pi­nin­kai net at­si­sa­ko at­skleis­ti in­for­ma­ci­ją, ar ti­krai iš darb­da­vio yra ga­vę už­sa­ky­mą, ar tik pla­ti­na dar­bo skel­bi­mus.

Įdar­bi­ni­mo agen­tū­ras kon­tro­liuo­ja įstai­gos, ku­rios pri­žiū­ri įmo­nių veik­lą bei už­sii­ma ne­le­ga­laus dar­bo pre­ven­ci­ja. Ta­čiau nei VDI, nei Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT), tei­gė jo­kių duo­me­nų  ne­tu­rin­čios. Abi ins­ti­tu­ci­jos apie si­tua­ci­ją rin­ko­je siū­lė šne­kė­tis su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tu, į ku­rį rei­kė­tų kreip­tis pa­ste­bė­jus pa­žei­di­mų ar nu­ken­tė­jus nuo įdar­bi­ni­mo tar­pi­nin­kų.

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/idarbinimo-agenturos-nepazabotos/177242

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *