Ateities perspektyvos – globali darbo rinka

2014-04-17

Dar­bo per­kė­li­mas į in­ter­ne­tą iš­trins sie­nas tarp vals­ty­bių ir su­ly­gins spe­cia­lis­tų iš skir­tin­gų ša­lių ga­li­my­bes. Apie globalią darbo rinką mintimis dalinosi kompanijos „E­lan­ce – oDesk“ vi­cep­re­zi­den­tas.

„Tech­no­lo­gi­jos iš­ties ku­ria nau­jas dar­bo ga­li­my­bes, pa­grįs­tas glo­ba­lia dar­bo rin­ka, o ne geog­ra­fi­ja, kul­tū­ra ar kal­ba. Prieš de­šimt me­tų ne­ga­lė­jai įsi­vaiz­duo­ti, kad tu­rė­si ga­li­my­bę pa­sam­dy­ti ki­ta­me pa­sau­lio kraš­te gy­ve­nan­tį žmo­gų, pa­vyz­džiui, su­kur­ti in­ter­ne­to tink­la­la­pį. O da­bar – tai rea­ly­bė. Jei gy­ve­ni Vil­niu­je ir esi prog­ra­muo­to­jas ar tink­la­la­pių di­zai­ne­ris, ga­li leng­vai ras­ti darb­da­vį San Fran­sis­ke ir bū­ti ga­ran­tuo­tas, kad gau­si sa­vo dar­bo už­mo­kes­tį.

Lie­tu­vos kom­pa­ni­jos tu­ri su­pras­ti, jog dėl ta­len­tų rei­kės ko­vo­ti. Glo­ba­li dar­bo rin­ka, be­je, da­rys spau­di­mą ir vie­ti­niams dar­buo­to­jams. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja jau ėmė­si lais­vai sam­do­mo dar­bo re­gu­lia­vi­mo. Vie­nas iš dis­ku­tuo­ja­mų klau­si­mų – vie­no­dos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos lais­vai sam­do­miems ir nuo­lat dir­ban­tiems dar­buo­to­jams. Kol kas to­kios tvar­kos nė­ra nė vie­no­je ša­ly­je, tai­gi Lie­tu­va – ne iš­im­tis. Ta­čiau no­rė­da­mos di­din­ti dir­ban­čių žmo­nių skai­čių Eu­ro­pos vals­ty­bės tu­rė­tų už­ti­krin­ti ga­li­my­bes dirb­ti lais­vai sam­do­mą dar­bą. Juk ne­prik­lau­so­mas dar­buo­to­jas yra ge­riau nei be­dar­bis.“, – sa­kė Kje­ti­las J.Olsenas, kom­pa­ni­jos „E­lan­ce – oDesk“ vi­cep­re­zi­den­tas.

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/darbo-revoliucija-visiems-vienodos-galimybes/177830

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *