Ketvirtadalis Lietuvos ekonomikos – šešėlyje

2014-05-14

Še­šė­li­nė eko­no­mi­ka Lie­tu­vo­je šie­met su­da­rys 25 proc. vi­so ša­lies ūkio, prog­no­zuo­ja Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI). Pa­ly­gin­ti su per­nai, ji smuks 1 pro­cen­ti­niu punk­tu. LLRI at­krei­pia dė­me­sį, kad Lie­tu­vo­je ko­vo­ja­ma su še­šė­li­nės eko­no­mi­kos pa­sek­mė­mis, o ne prie­žas­ti­mis, ir siū­lo svars­ty­ti kai ku­rių mo­kes­čių ma­ži­ni­mą.

Ins­ti­tu­to at­sto­vų teigimu, ne­aps­kai­ty­ta eko­no­mi­ka jau šeš­tus me­tus iš ei­lės bus di­des­nė nei prieš kri­zę, kai jos da­lis sie­kė 18 proc. „Mū­sų ver­ti­ni­mu, Lie­tu­vos še­šė­li­nė eko­no­mi­ka nors šiek tiek ma­žė­ja, bet jos ly­gis iš­lie­ka pa­kan­ka­mai aukš­tas“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tre­čia­die­nį tei­gė LLRI vy­res­ny­sis eks­per­tas ir ty­ri­mų va­do­vas Vy­tau­tas Žu­kaus­kas. Pa­sak jo, per­nai še­šė­li­nė eko­no­mi­ka sie­kė 26 proc.

            Pa­sak eks­per­to, šiek tiek su­ma­žė­jo ne­le­ga­liai dir­ban­čių gy­ven­to­jų – šie­met penk­ta­da­lis apk­laus­tų­jų tei­gė, kad per pa­sta­ruo­sius me­tus ga­vo ne­le­ga­lių pa­ja­mų: „2013 me­tais šis skai­čius bu­vo 22 proc., da­bar yra 20 proc.“. LLRI pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas tei­gė, kad vie­nas bū­dų ko­vo­ti su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka yra mo­kes­čių ma­ži­ni­mas.

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/llri-ketvirtadalis-lietuvos-ekonomikos-seselyje/179651

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *