Tinkamas CV: 6 sekundės sužavėti darbdavį

2014-05-16

Jau­ni žmo­nės daž­niau­siai ne­ga­li pa­si­gir­ti di­de­le dar­bo pa­tir­ti­mi, ta­čiau tai ne­bū­ti­nai ga­li su­kliu­dy­ti įsi­dar­bin­ti sva­jo­nių įmo­nė­je. Pa­ty­rę spe­cia­lis­tai tei­gia, kad tin­ka­mas gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mas ga­li at­ver­ti ne vie­nas du­ris. Te­rei­kia po­ten­cia­liems darb­da­viams kon­kre­čiai, mo­ty­vuo­tai ir ke­liais sa­ki­niais pri­sis­ta­ty­ti taip, kad ne­lik­tu­mė­te ne­pas­te­bė­tas.

„Eu­ros­tat“ duo­me­ni­mis ne­dar­bo ly­gis Eu­ro­pos Są­jun­go­je šių me­tų ko­vą sie­kė 23,7 % (Lie­tu­vo­je šis skai­čius kiek vir­ši­ja 20 %) – va­di­na­si, dar­bo ne­tu­ri ko­ne kas ket­vir­tas jau­nas eu­ro­pie­tis. Esant to­kiai kon­ku­ren­ci­jai svar­bi tam­pa kiek­vie­na de­ta­lė, ypač pir­ma­sis no­rin­čio įsi­dar­bin­ti jau­nuo­lio įspū­dis – jo gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mas.

Vi­siems iš ei­lės darb­da­viams siun­čia­mas vie­no­das gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mas ne­pa­da­ro įspū­džio. Dar di­des­nė klai­da – kai tas pats CV vie­nu elek­tro­ni­niu laiš­ku iš­siun­čia­mas ke­liems ar net ke­lio­li­kai darb­da­vių, o vi­si laiš­ko ga­vė­jai ma­to ir ki­tus ad­re­sa­tus. Tam­pa aki­vaiz­du, kad žmo­gus ieš­ko bet ko­kio dar­bo, o ne bū­tent to, ku­rį siū­lo darb­da­vys.

Ame­ri­kie­čių įdar­bi­ni­mo įmo­nės „The­Lad­ders“ at­lik­tas ty­ri­mas par­odė, kad vi­du­ti­niš­kai darb­da­vys CV per­žiū­rė­ti ski­ria vos 6 se­kun­des. Iš­nau­do­ki­te jas: vi­sa pa­grin­di­nė in­for­ma­ci­ja (var­das, pa­var­dė, iš­si­la­vi­ni­mas ir pa­tir­tis) tu­ri bū­tų aiš­kiai ma­to­ma vos už­me­tus akį, o jū­sų ge­bė­ji­mai – pa­trauk­ti dė­me­sį.

 

Informacija paskelbta: http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/tinkamas-cv-6-sekundes-suzaveti-darbdavi/179820

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *