VMI rado būdą, kaip biudžetą papildyti 1,5 mlrd. litų

2014-05-19

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pri­sta­tė Vy­riau­sy­bei nau­ją mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­mos kon­cep­ci­ją. Įdie­gus iš­ma­niuo­sius spren­di­mus jau po dvie­jų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas ga­lė­tų pa­pil­nė­ti dau­giau nei mi­li­jar­du li­tų, pir­ma­die­nį ra­šo por­ta­las vz.lt.

Va­di­na­mo­ji iMAS – iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma – pre­li­mi­na­riais eks­per­tų skai­čia­vi­mais, vers­lui leis­tų su­tau­py­ti ir tuo pa­čiu mo­kes­ti­nes vals­ty­bės pa­ja­mas pa­di­din­tų apie 1,5 mlrd. li­tų. Vy­riau­sy­bės duo­me­ni­mis, vie­nin­ga sis­te­ma ap­jung­tų iš­ma­nią­sias elek­tro­ni­nių ka­sos apa­ra­tų, elek­tro­ni­nių fak­tū­rų, elek­tro­ni­nių važ­ta­raš­čių sis­te­mas, stan­dar­ti­zuo­to au­di­to fai­lo sis­te­mą, ak­ci­zi­nių pre­kių aps­kai­tos bei ri­zi­kos val­dy­mo sis­te­mas.

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/vmi-rado-buda-kaip-biudzeta-papildyti-1-5-mlrd-litu/179977

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *