Kai dienos trumpėja: tamsoje be atšvaito

2014-10-27

Spalio – sausio mėnesiais, kai dienos trukmė būna ypač trumpa, o eismo sąlygas sudėtingesnės, ypač padaugėja eismo nelaimių ir žuvusių pėsčiųjų. Nors saugaus eismo specialistai perspėja, tamsiuoju paros metu atšvaitas – ne pasirinkimas, o būtinybė, tačiau jo nešiojimas dar sunkiai tampa pėsčiųjų įpročiu. Dar rečiau pėstieji žino, kur geriausiai segtis atšvaitą, kad šis tikrai būtų matomas ir saugotų nuo nelaimingų atsitikimų kelyje. Naujienų portale lzinios.lt pateikiama keletas patarimų, kur prisisegti atšvaitą, kad kelyje galėtum jaustis saugesnis.

„Kam man tas at­švai­tas, aš po ke­lią gir­tas nak­ti­mis ne­blū­di­ju“, – mano ne vienas pėstysis. Tačiau naujienų portalo lzinios.lt kalbinti saugaus eismo specialistai pastebi, kad toks požiūris – didelė klaida. Jie teigia, kad tam­siuo­ju par­os me­tu atšvaitas ga­li ap­sau­go­ti nuo mir­ties, net ir tvar­kin­gai ei­nant per ne­apš­vies­tą pės­čių­jų pe­rė­ją.

Pės­tie­ji dėl ne­lai­min­gų nu­ti­ki­mų lin­kę kal­tin­ti vai­ruo­to­jus, vai­ruo­to­jai – ne­at­sar­gius pės­čiuo­sius. Tačiau kaltų ieškojimas niekuo nebepadeda, kai leis­ti­nu 50 km/h grei­čiu važiuojantis automobilis įsirėžia  į žmo­gų, ei­nan­tį per va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį.

„E­fek­ty­viau­sia sau­gu­mo prie­mo­nė tam­siu par­os me­tu – at­švai­tas. Be at­švai­to ei­nan­tis pės­čia­sis iš tam­sos iš­ny­ra vos už 40 ar 50 me­trų, o 90 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio stab­dy­mo ke­lias daž­nai il­ges­nis, to­dėl ir įvyks­ta ne­lai­mė“, – pa­žy­mi­ma Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to vi­suo­me­nei iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Tamsiuoju paros metu arba esant prastam matomumui, pės­tie­siems patariama pri­si­seg­ti at­švai­tus ar­ba ne­štis švie­čian­tį ži­bin­tą, o dvi­ra­ti­nin­kams – vil­kė­ti ryš­kias­pal­ves lie­me­nes su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais, nau­do­ti dvi­ra­čių ži­bin­tus. Atšvaitas būtina pažymėti ir stumiamus ar traukiamus platesnius kaip 1 m vežimėlius: priekyje, kai­rė­je ve­ži­mė­lio turi būti bal­tas, o gale – rau­do­nas atšvaitas.

Kalbant apie žmonių nešiojamus atšvaitus, sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad jie tu­ri bū­ti pri­seg­ti de­ši­nė­je dra­bu­žių pu­sė­je, au­to­mo­bi­lio ži­bin­tų aukš­ty­je, kad juos gerai ma­ty­tų iš prie­kio at­va­žiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai. Juo­sti­nis at­švai­tas de­da­mas ant de­ši­nės ran­kos ties al­kū­ne, o ant de­ši­nės ko­jos – že­miau ke­lio. Ant ran­ki­nės ar kup­ri­nės at­švai­tai tvir­ti­na­mi iš de­ši­nės pu­sės.

Parengė Rūta Geležinė, pagal lzinios.lt inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *