ŠMM kolektyvinė sutartis

LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

2017-11-06

Vilnius

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“ suformuluota švietimo misija – suteikti kiekvienam su Lietuva save susiejusiam asmeniui savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus, tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu, aktyviai dalyvaujančiu socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime. Šiai misijai įgyvendinti ir siekiant gerinti švietimo ir mokslo veiklos kokybę, švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų darbuotojų ekonomines ir socialines sąlygas, Švietimo ir mokslo ministerija, kodas 188603091, buveinės adresas A. Volano g. 2, Vilnius, atstovaujama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 25 d. nutarimą Nr. 864 „Dėl įgaliojimų pasirašyti Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį suteikimo“, ir Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, kodas 301351539, buveinės adresas J. Jasinskio g. 9, Vilnius, atstovaujama pirmininko Audriaus Jurgelevičiaus, Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, kodas 301675765, buveinės adresas J. Jasinskio g. 9, Vilnius, atstovaujama pirmininko Eugenijaus Jesino, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, kodas 190775810, buveinės adresas J. Jasinskio g. 9, Vilnius, atstovaujama pirmininkės Jūratės Voloskevičienės, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“, kodas 301507486, buveinės adresas K. Kalinausko g. 2B, Vilnius, atstovaujama pirmininkės Ramutės Minkevičienės, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, kodas 301572530, buveinės adresas Donelaičio g. 73-119, Kaunas, atstovaujamas pirmininkės Astos Lapinskienės, veikiančios kaip Jungtinė švietimo profesinių sąjungų atstovybė pagal 2013 m. spalio 31 d. susitarimą „Dėl Jungtinės švietimo profesinių sąjungų atstovybės sudarymo švietimo sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties parengimui bei deryboms“ (kartu su 2015 m. gegužės 20 d. papildymu), Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, kodas 190775625, buveinės adresas Vingrių g. 6A, Vilnius, atstovaujama pirmininko Andriaus Navicko, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, kodas 195772298, buveinės adresas Laisvės al. 46, Kaunas, atstovaujama pirmininko Kęstučio Jukniaus (toliau – Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ kartu vadinamos – Profesinės sąjungos) (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija ir Profesinės sąjungos kartu vadinamos šalimis, kiekviena atskirai – šalimi) sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais. 2. Šalys susitaria, kad siekdamos valstybės klestėjimo ir atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą ir šalies ekonominę raidą, finansines galimybes, dalyvaus formuojant švietimo ir mokslo politiką, numatant švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų socialines ir ekonominės plėtros kryptis, gerinant darbuotojų darbo organizavimo, apmokėjimo ir socialines garantijas. 3. Šalys sutaria, kad įgyvendindamos Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos tikslus ir siekdamos geresnės švietimo ir mokslo kokybės, telks pedagogų ir mokslo bendruomenę švietimo ir mokslo pažangos darbams. 4. Šalių santykiai grindžiami šiais principais: 4.1. besimokančiųjų išsilavinimo gerinimo pirmenybės; 4.2. lygiateisiškumo, geranoriškumo, sąžiningumo, tarpusavio pagarbos; 4.3. savanoriškumo ir savarankiškumo, priimant šalims aktualius sprendimus; 4.4. įstatymo viršenybe ir kitų teisės aktų laikymosi; 4.5. prisiimtų įsipareigojimų vykdymo; 4.6. viešumo, atvirumo, informavimo ir konsultavimo. 5. Šalys įsipareigoja: 5.1. vykdyti Sutartį; 5.2. laiku keistis informacija, reaguoti į šalių pasiūlymus, pretenzijas ir prašymus; 5.3. nepažeisti šalių diskrecijos priimant sprendimus; 5.4. siekti, kad: 5.4.1. mokinių, nepasiekiančių 2 (iš 6) skaitymo, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo tarptautinio penkiolikmečių mokymosi tyrimo PISA lygio dalis mažėtų ir 2022 metais vidutiniškai iš viso siektų ne daugiau kaip 15 %; 5.4.2. mokinių, per 2 mėnesius nepatyrusių nei karto patyčių, dalis kasmet didėtų ir 2022 metais iš viso jų būtų bent 70 %;

5.4.3. mokytojų ir dėstytojų, kurie per pastaruosius 5 metus mokėsi bent vieno mėnesio arba 6 kreditų apimtimi dalis jau 2022 metais iš viso sudarytų ne mažiau kaip 20 %. 6. Ši Sutartis taikoma iš valstybės, savivaldybių ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms švietimo įstaigoms, mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems švietimo teikėjams (toliau kartu – įstaigos). 7. Sutartyje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS
BENDROJO UGDYMO, NEFORMALIOJO ŠVIETIMO, PROFESINIO MOKYMO FINANSAVIMAS IR DARBUOTOJŲ EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SĄLYGOS

8. Šalys bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo srityse susitaria: 8.1. Sukurti finansines paskatas savivaldybių ir valstybinių mokyklų mokytojų, įskaitant pensinio amžiaus, skaičiui optimizuoti, palaipsniui siekiant Europos Sąjungos mokinių ir mokytojų santykio vidurkio. Įvertinus poreikį lėšos skiriamos pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų asignavimų. 8.2. Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. sukurti teisines prielaidas ir jų įgyvendinimo mechanizmus, leidžiančius mokytojams dėstyti kitus dalykus ir įgyti kitą pedagoginę specializaciją. 8.3. Per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paruošti žmogiškųjų išteklių optimizavimo planą ir inicijuoti teisinių prielaidų, užtikrinančių galimybę gauti kompensacines išmokas pedagoginiams darbuotojams, turintiems ne mažiau kaip 30 metų pedagoginio darbo stažą, kuriems liko ne daugiau kaip 5 metai iki teisės gauti senatvės pensiją, tačiau savo noru pasitraukiantiems iš pedagoginio darbo švietimo sektoriuje, sukūrimą. Šio papunkčio nuostatos mutatis mutandis taikomos mokslo ir studijų institucijų pedagoginiams darbuotojams. 8.4. Per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos inicijuoti galimybių įvertinimą dėl papildomų pensinių garantijų pedagoginiams darbuotojams užtikrinimo kaupiant lėšas profesiniuose fonduose ir numatant profesinių pensijų kaupimo šaltinius (tais atvejais, kai finansuojantis subjektas yra darbdavys). 8.5. Tobulinti mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, lėšas ugdymo procesui skaičiuoti ne mokiniui, bet klasei numatant lėšas 2018 m. biudžete, metodiką įgyvendinti šalies mastu nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos.

8.6. Skatinti mokyklų tinklo optimizavimą ir tobulinti mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles. Užtikrinant švietimo prieinamumą bei siekiant ugdymo kokybės nustatyti tinkamą didžiausią ir mažiausią mokinių skaičių klasėje, grupėje. 8.7. Iki kiekvienų metų birželio 1 d., atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą ir šalies ekonominę raidą, finansines galimybes, su sutartį pasirašiusiomis Profesinėmis sąjungomis aptarti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimų didinimo galimybes, siekiant iki 2020 metų juos sulyginti su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo užmokesčiu. Kiekvienų metų susitarimas tampa sudėtine šios sutarties dalimi. 8.8. Atsižvelgiant į etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį per 6 (šešis) mėnesius peržiūrėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų etatinio darbo apmokėjimo nuostatas ir inicijuoti teisines prielaidas sutartoms nuostatoms įgyvendinti. 8.9. Per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie nustatytų sąlygas mokyklos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams sulygti dėl papildomo pedagoginio darbo mokykloje, kurioje eina vadovo pareigas. 8.10. Keičiantis pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkai, inicijuoti, kad papildomai būtų nustatyti atitinkamai didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai pedagoginiams darbuotojams, turintiems 20 ir 25 metų pedagoginio darbo stažą. 8.11. Sudarant darbo sutartį dėl mokytojo pareigų darbo sutarties šalys sulygsta dėl konkretaus darbo užmokesčio ir / ar darbo valandų skaičiaus per savaitę. Švietimo įstaigos vadovas pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus, darbo krūvio skirstymą / skirstymo tvarką derina su darbuotojų atstovais ir negali priimti naujų darbuotojų, jeigu dirbantiems to dalyko (ugdymo srities) mokytojams nesudaromas darbo sutartyje numatytas darbo krūvis. 8.12. Suderinus su Profesinėmis sąjungomis ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. per dvejus metus įvesti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį, iš valstybės biudžeto skiriant tam reikiamas lėšas. 8.13. Formuojant atitinkamų metų valstybės biudžetą, atitinkamoms institucijoms siūlyti kasmet didinti švietimo ir mokslo finansavimą, siejant jį su realiu BVP augimu, kad iki 2022 m. nacionalinės išlaidos švietimui sudarytų ne mažiau 6 % nuo BVP dydžio. 8.14. Inicijuoti teisines prielaidas pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui iki 2022 metų didinti. Nuo 2019 m. kiekvienais metais iki birželio 1 d., atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą ir šalies ekonominę raidą, finansines galimybes, peržiūrėti galimybes didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus. Pasiekti, kad 2020 metais vidutinis mokytojų darbo užmokestis būtų ne mažesnis kaip 1000 Eur.

III SKYRIUS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SĄLYGOS

9. Šalys mokslo ir studijų srityje susitaria: 9.1. Atsižvelgiant į valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje esančius įsipareigojimus siekti, kad aukštųjų mokyklų dėstytojai gautų adekvatų darbo užmokestį ir gerinti darbo sąlygas taip keliant dėstytojo karjeros prestižą, sudaryti prielaidas dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams didinti 2018–2022 m. 9.2. Per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo inicijuoti aukštųjų mokyklų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gairių rengimą. 9.3. Mokslo ir studijų institucijose konkursai dėstytojo, mokslo darbuotojo pareigoms eiti kitai kadencijai neskelbiami tik tuomet, kai planuojama panaikinti atitinkamą pareigybę (etatą). Dėstytojas, mokslo darbuotojas, priimtas konkurso tvarka ir dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį, apie tai informuojamas raštu prieš 4 mėnesius. 9.4. Mokslo ir studijų institucijų kolektyvinėse sutartyse rekomenduojama apibrėžti, kas yra kviestinis dėstytojas, mokslo darbuotojas, ir sutarti, kokia tvarka būtų priimami į darbą, kokią didžiausią procentinę dalį jie sudaro visų dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų atžvilgiu. 9.5. Mokslo ir studijų institucijos vidaus norminiuose dokumentuose rekomenduojama apibrėžti darbuotojo ir darbdavio teises, pareigas ir atsakomybę dėl intelektinės nuosavybės. 9.6. Kūrybinės apmokamos atostogos suteikiamos dėstytojams moksliniams tyrimams atlikti ir mokslinei bei pedagoginei kvalifikacijai tobulinti, tuo skatinant mokslo plėtotę. Kūrybinių atostogų trukmę ir užmokestį už jas rekomenduojama aptarti atskirų mokslo ir studijų institucijų kolektyvinėse sutartyse. 9.7. Mokslo ir studijų institucijose į komisiją, vertinančią darbuotojo kvalifikaciją, rekomenduojama skirti darbuotojų atstovą, atitinkantį reikalavimus, keliamus šios komisijos nariams. Neskiriant atitinkamos kvalifikacijos nario, darbuotojų atstovas dalyvauja stebėtojo teisėmis. 9.8. Rekomenduojama mokslo ir studijų institucijoms vidaus teisės aktuose, suderintuose su darbuotojų atstovais, nustatyti atvejus, kai dėl darbo specifikos ir būtinybės dirbti mokslinį ir šviečiamąjį darbą dėstytojai ir (arba) mokslo darbuotojai dalį sulygtų darbo funkcijų atliktų kitose darbuotojams priimtinose vietose, ne darbovietėje.

9.9. Šalys susitaria peržiūrėti rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2538 „Dėl Rekomendacijų aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko sandarai patvirtinimo“. Dėstytojų darbo laiko (krūvio) sandara nustatoma vidaus norminiais teisės aktais, kuriuos tvirtina darbdavys, įvertinęs darbuotojų atstovų pasiūlymus. Užtikrinama, kad savaitinė darbo norma 1 etatui nebūtų didesnė negu 36 val. / sav. 9.10. Pedagoginiams darbuotojams nustatoma penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. Už darbą poilsio arba švenčių dieną apmokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, jeigu mokslo ir studijų institucijų kolektyvinėse sutartyse nenumatyta kitaip. 9.11. Pedagoginiams ir mokslo darbuotojams pailgintos kasmetinės atostogos suteikiamos už darbą, susijusį su didesne nervine, emocine, protine įtampa bei profesine rizika. Pedagoginiams darbuotojams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos studentų vasaros atostogų metu, nepaisant to, kada šie darbuotojai pradėjo dirbti toje institucijoje. Atostogų suteikimo tvarką rekomenduojama nustatyti atskirų mokslo ir studijų institucijų kolektyvinėse sutartyse. 9.12. Siekti iš naujo, atsižvelgus į ekonomikos pokyčių tendencijas ir valstybės biudžeto finansines galimybes, įvertinti valstybinių pensijų bazės dydį. 9.13. Reorganizuojant, likviduojant ar pertvarkant valstybines mokslo ir studijų institucijas, į darbo grupes įtraukiami Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo deleguoti atstovai. Sprendimai dėl valstybinių mokslo ir studijų institucijų reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo priimami, įvertinus Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pasiūlymus. Šalys susitaria inicijuoti teisines prielaidas skirti tikslines papildomas lėšas šių institucijų tinklo pertvarkai. 9.14. Skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojus aktyviai dalyvauti dėstytojų kvalifikacijai tobulinti ir profesinei tinklaveikai skirtose veiklose iš Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių, taip pat kvalifikacijai tobulinti užsienyje skirtose Švietimo mainų paramos fondo administruojamose programose. 9.15. Skatinti mokslo ir studijų institucijų darbuotojus aktyviai dalyvauti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimams stiprinti skirtose veiklose iš Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių. 9.16. Jeigu, mokslo ir studijų institucijos darbuotojui dalyvaujant Lietuvos mokslo tarybos ar kitų institucijų finansuojamame projekte arba atliekant podoktorantūros stažuotę, pakinta darbo sąlygos, siūloma, prieš prasidedant minėtam projektui ar stažuotei, darbdaviui ir darbuotojui susitarti dėl darbuotojo darbo sąlygų ir socialinių garantijų, pasibaigus projektui ar stažuotei.

IV SKYRIUS PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS IR JOS NARIŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS

10. Profesinės sąjungos ir jų nariai naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šios Sutarties ir kitų susitarimų su darbdaviu ar jo atstovu suteiktomis teisėmis. 11. Profesinių sąjungų atstovaujamųjų ir (arba) valdymo organų narius profesinių sąjungų posėdžiams ir jų pareigoms atlikti atleisti nuo darbo 70 darbo valandų per metus ir už šį laiką jiems mokėti vidutinį darbo užmokestį. 12. Profesinių sąjungų nariams sudaryti galimybę dalyvauti profesinių sąjungų rengiamuose seminaruose, konferencijose, mokymuose ir kituose renginiuose suteikiant 3 darbo dienas per metus. Įstaigos vadovui ir darbuotojui susitarus, šis laikas gali būti ilgesnis ir už jį gali būti mokamas vidutinis darbo užmokestis. Apie įstaigos darbuotojo, profesinės sąjungos nario dalyvavimą šiuose renginiuose profesinė sąjunga raštu praneša darbdaviui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. 13. Įstaigos vadovas, esant galimybei, profesinės sąjungos veiklai vykdyti tarpusavio sutarimu suteikia laisvas patalpas, kompiuterinę įrangą, spausdinimo, kopijavimo, telefono, interneto paslaugas, skelbimų lentą, transporto priemonę.

V SKYRIUS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ DALYVAVIMAS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI PRIIMANT SPRENDIMUS

14. Profesinės sąjungos bendru sutarimu deleguoja ne daugiau kaip du atstovus nario teisėmis į švietimo ir mokslo ministro sudaromas darbo grupes, kurios rengia dokumentus ir / ar pasiūlymus, susijusius su pedagoginių darbuotojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo, ekonominėmis, socialinėmis teisėmis, išskyrus, kai teisės aktai numato, kad profesinė sąjunga dalyvauja stebėtojo teisėmis. Stebėtojo teisėmis kiekviena profsąjunga turi teisę deleguoti į darbo grupes po vieną atstovą. 15. Apie naujai sudaromas darbo grupes, kurios rengia dokumentus ir / ar pasiūlymus, susijusius su pedagoginių darbuotojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo, ekonominėmis, socialinėmis teisėmis ir interesais, Švietimo ir mokslo ministerija kiekvienu atveju raštu informuoja Profesines sąjungas, kurios per rašte nurodytą terminą (negali būti nustatytas trumpesnis nei 5 kalendorinių dienų terminas, išskyrus, kai

įstatymai ar kiti teisės aktai nustato trumpesnius sudarymo terminus) pateikia savo atstovų kandidatūras. Jeigu per nurodytą terminą bendru sutarimu Profesinės sąjungos nedeleguoja atstovų, laikoma, kad jos šios teisės atsisakė. 16. Jeigu Profesinių sąjungų atstovas negali dalyvauti darbo grupės posėdyje, Profesinės sąjungos turi teisę bendru sutarimu suteikti įgaliojimus kitam asmeniui. 17. Jei keičiami norminiai teisės aktai pedagoginių ir mokslo darbuotojų darbo apmokėjimo srityje, pakeitimai derinami su Profesinėmis sąjungomis.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Sutartis įsigalioja nuo jos įregistravimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir galioja iki naujos sutarties sudarymo arba šios Sutarties nutraukimo. 19. Sutarties sąlygų pakeitimai bei papildymai galioja ir yra neatskiriama šios Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti raštu, pasirašyti šalių ir įregistruoti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. 20. Sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus gali inicijuoti bet kuri iš šalių arba abi šalys kartu. Pakeitimų ir papildymų inicijavimas galimas ne anksčiau kaip 6 mėn. po Sutarties ar pakeitimų įsigaliojimo. 21. Sutarties tekstas ir visa informacija apie jos vykdymą yra skelbiama Švietimo ir mokslo ministerijos ir Profesinių sąjungų interneto puslapiuose. 22. Įsigaliojus Sutarčiai, Švietimo ir mokslo ministerija informuoja įstaigas apie nuorodą į internetinę Sutarties versiją. 23. Profesinės sąjungos, įsigaliojus šiai Sutarčiai, informaciją apie ją ir jos tekstą išplatina savo organizacijos padaliniams. 24. Bet kuri iš šalių turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai pranešusi kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Pranešimą apie Sutarties nutraukimą galima pateikti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos. 25. Ši Sutartis sudaryta keturiais vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir du egzemplioriai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 26. Šioje Sutartyje priimtų įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja šalių atstovai. Šalys ne rečiau kaip du kartus per metus organizuoja dvišalį susitikimą Sutarties vykdymo ir su tuo susijusiems klausimams aptarti.

27. Nustačiusios šios Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktą, šalys privalo per 10 darbo dienų raštu informuoti viena kitą. Tokiu atveju per 10 darbo dienų vienos iš šalių reikalavimu organizuojamas pasitarimas nesutarimams aptarti ir pašalinti. Nesutarus ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. 28. Nesutarimai ir ginčai, atsiradę keičiant ar pildant Sutartį, sprendžiami derybų būdu. Ginčų nepavykus išspręsti derybų būdu, jie nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka. 29. Šioje Sutartyje neaptartos pedagoginių darbuotojų socialinės garantijos suteikiamos ir užtikrinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Nustatant naujas ar keičiant galiojančias pedagoginių darbuotojų socialines garantijas jos nebloginamos palyginti su šia Sutartimi.

Comments are closed.