Apie mus

Lietuvos _IGP7736bbprofesinė sąjunga „Sandrauga“ yra nacionalinė profesinė sąjunga, veikianti teritoriniu principu ir ginanti savo narių teisės ir interesus visoje Lietuvoje.

Mes neskirstome toje pačioje įmonėje ar organizacijoje dirbančių žmonių į profesines šakas ar kastas, bet vienijame visus narius dėl bendro darbuotojų intereso: saugių darbo sąlygų, darbo užmokesčio ir kt.

LPS „Sandrauga“ kvalifikuoti darbuotojai bei teisininkai profesionaliai konsultuoja, atstovauja teismuose, organizuoja  ir dalyvauja derybose, rengia kolektyvines sutartis. LPS „Sandrauga“ bendradarbiauja su LR Valstybine darbo inspekcija, antstoliais, valstybinėmis įstaigomis.

Veikdami bendrai galime pasiekti, kad valstybės tarnautojas, statutinis pareigūnas, medikas, pedagogas, transporto, komunalinio ūkio darbuotojas ar kitos profesijos dirbantysis gautų protingą darbo užmokestį ir turėtų tinkamas darbo ir socialines garantijas. Kartu turime siekti, kad jaunimas dėl darbdavių ir politikų sprendimų nepaliktų Lietuvos.

O svarbiausia, LPS „Sandrauga“ gina savo narius nepakenkdama jiems patiems, nes vienintelė Lietuvoje užtikrina narystės absoliutų anonimiškumą!

Kodėl verta burtis
Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 20 straipsnis įtvirtina kiekvieno žmogaus teisę jungtis į asociacijas. Tarptautinio Pilietinių ir politinių Teisių Pakto 22 straipsnis skelbia, kad kiekvienas žmogus turi teisę laisvai jungtis į asociacijas, įskaitant teisę steigti profesinę sąjungą ir stoti į ją savo interesams ginti. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 straipsnis nustato, kad profesinės sąjungos kuriasi laisvai, veikia savarankiškai ir gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialine teises bei interesus.

Teisė burtis į profesines sąjungas, teisė streikuoti, turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas, teisingą darbo užmokestį, atstovus darbo ikiteisminiuose santykiuose ir  teismuose, teisė į socialines garantijas yra neatsiejamos nuo teisinės, demokratinės valstybės principų.

Nors kartais yra teigiama, kad sudarydamos darbo sutartį šalys yra lygios, tačiau tiek tarptautinėje teisėje, tiek Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje vyrauja nuostata, jog darbuotojas – silpnesnioji darbo santykių šalis. Iškyla klausimas – kas privalo užtikrinti silpnesnės darbo teisinių santykių šalies garantijas, kas turi rūpintis, kad deklaruojamos teisės ne egzistuotų, bet būtų gerbiamos ir  jų laikomasi. Ir kam turėtų rūpėti, kad darbuotojo teisės, įtvirtintos tarptautinėse konvencijose, sutartyse ir  nacionaliniuose teisės aktuose būtų realiai įgyvendintos?

Tinkamas, nekenksmingas, saugias darbo sąlygas darbo teisiniuose santykiuose turi užtikrinti darbdavys. Šias teises, galėtume įvardinti kaip pasyviąsias, nes jos susijusios ne su darbuotojo aktyviais veiksmais, o su darbdavio prievole užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir atsakomybę. Tuo tarpu kitas teises, tokias kaip teisę gauti iš darbdavio informaciją, darbo įstatymų kontrolės teisę, teisę burtis į profesines sąjungas, teisę streikuoti, pateikti reikalavimus ir kitas, galime įvardinti kaip aktyviąsias, nes jos veikia tik tada kai darbuotojas jomis naudojasi.

Jei pasyviosios teisės tinkamai neužtikrina darbdavys – darbuotojas gali ir privalo pasinaudoti savo aktyviąja teise ir ginti savo interesus. Teisių apsaugos lygis, priklauso ne tik nuo tinkamai vykdomos profesinių sąjungų veiklos, bet ir nuo paties darbuotojo aktyvaus dalyvavimo užtikrinant savo teisių apsaugą, todėl būtinas abipusis aktyvus bendradarbiavimas, todėl būtina jungtis ir vienytis.

LPS „Sandrauga“ veiklos sektoriai

 • Valstybės ir savivaldybių;
 • Švietimo ir sporto;
 • Sveikatos apsaugos;
 • Socialinės apsaugos;
 • Kultūros ir meno;
 • Transporto ir susisiekimo;
 • Statybos;
 • Energetikos;
 • Komunalinis;
 • Ūkio;
 • Nepriskirtos sektoriams organizacijos;

LPS „Sandrauga“ tikslai ir veikla

 • Siekia Lietuvos profesinių sąjungų vienybės, formuoja bendrą profsąjungų politiką.
 • Kontroliuoja darbo, socialinių ir ekonominių įstatymų, susijusių su LPS „Sandrauga“ narių teisėmis, vykdymą.
 • Rengia kolektyvinių sutarčių projektus, kasmet apibendrina ir nagrinėja kolektyvines sutartis, skatina socialinę darbdavių atsakomybę ir  socialinę partnerystę su darbuotojais.
 • Tobulina inspekcijos vaidmenį ir poveikio priemones prieš  įstatymų nesilaikančius darbdavius.
 • Naudojasi reikalavimo teise panaikinti darbdavių įsakymus, sprendimus, pažeidžiančius LR įstatymais nustatytas darbo, ekonomines ir socialines narių teises.
 • Atstovauja savo narius pirmos ir apeliacinės instancijos teismuose. Teikia kasacijas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
 • Rengia ir remia akcijas, ginančias profesinės sąjungos narių bei visų dirbančiųjų teises.
 • Dalyvauja Lietuvos, Europos ir pasaulio profesinių sąjungų veikloje.
 • Šviečia profesinės sąjungos narius ir moko juos ginti savo interesus. Apie savo veiklą informuoja visuomenę.
 • Pagal galimybes teikia LPS „Sandrauga“ nariams paramą ir materialinę pagalbą.