Apie LPS „Sandrauga“

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ – nacionalinė profesinė sąjunga, veikianti teritoriniu principu bei ginanti savo narių teises ir interesus visoje Lietuvoje darbo, civilinės, administracinės teisės klausimais.

47686779_457182114809483_7807480082829672448_n

Mūsų profesinė sąjunga neskirsto toje pačioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje dirbančių žmonių pagal profesijas, bet suvienija dėl bendro visų darbuotojų intereso, t. y. saugių ir sveikų darbo sąlygų, darbo užmokesčio, darbuotojo garbės ir orumo gynimo, darbuotojo šeimyninių įsipareigojimų, socialinių – ekonominių garantijų užtikrinimo, lygių galimybių skatinimo politikos plėtimo, darbo laiko ir poilsio laiko suderinimo ir kt.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ administracijoje dirba kvalifikuoti specialistai: pirmininkas, teisininkai, administratorius, viešųjų ryšių specialistas, buhalteris.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ kvalifikuoti teisininkai profesionaliai konsultuoja, atstovauja darbo ginčų komisijoje, visų instancijų teismuose, organizuoja  ir dalyvauja derybose, taip pat rengia kolektyvines sutartis bei kitus profesinės sąjungos „Sandrauga“ nariams/darbuotojams reikalingus dokumentus. Kiekvieną ketvirtadienį LPS „Sandrauga“ vykdo nemokamas teisines konsultacijas nariams ir jų artimiesiems.

LPS „Sandrauga“, kaip socialinis partneris bendradarbiauja su LR Valstybine darbo inspekcija, antstoliais, valstybinėmis įstaigomis.

Kviečiame prisijungti prie Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ narių gretų. Veikdami kartu galime pasiekti, kad valstybės tarnautojas, statutinis pareigūnas, gydytojas, mokytojas, transporto, komunalinio ūkio darbuotojas ar kitos profesijos darbuotojas gautų protingą darbo užmokestį ir turėtų saugias bei sveikas darbo bei tvirtas ir aiškias socialines ir ekonomines garantijas.

LPS „Sandrauga“ administracija gina ir atstovauja savo narius nepakenkdama jiems patiems, nes tai vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina narystės absoliutų konfidencialumą – „NEMATOMĄ NARYSTĘ“, kuri remiasi Skandinavijos šalių praktika, kai profesinės sąjungos nario mokestis yra atskaitomas per e. sąskaitą. Tokiu būdu darbdavys negali sužinoti, kad Jūs priklausote profesinei sąjungai „Sandrauga“!

LPS „Sandrauga“ šiuo metu apima 18 veiklos sektorių27067147_804098743125127_5588289456798426756_n (1)

LPS „Sandrauga“ tikslai ir veikla

 • Teisė kontroliuoti darbo, socialinius ir ekonominius įstatymus, susijusius su LPS „Sandrauga“ narių teisėmis, kadangi esame LR Trišalės Tarybos nariai;
 • Naudojamės reikalavimo teise prieš darbdavių įsakymus, neracionalius ir netinkamus sprendimus, pažeidžiančius LR įstatymais nustatytas darbo, ekonomines ir socialines narių teises;
 • Rengiame ir remiame akcijas, ginančias profesinės sąjungos narių bei visų dirbančiųjų teises, bendradarbiaujame su kitomis Lietuvos ir Europos profesinėmis sąjungomis;
 • Rengiame monitoringą įmonėse, bendradarbiaujant su valstybinėmis įstaigomis (pvz., VDI)
 • Didiname darbuotojų derybines galias su darbdaviais, siekiame abiem šalims tinkamiausio rezultato , mažiname diskriminacinio pobūdžio veiksmus darbo vietose;
 • Per profesinės sąjungos „Sandrauga“ administracija perduodame darbuotojų požiūri, idėjas, tikslus, nepasitenkinimą profesinės sąjungos vardu darbdaviui;
 • Didiname darbuotojų savivertę ir plečiame žinias, susijusias su darbuotojo teisėmis darbo vietoje;
 • Užtikriname palaikymą bei pagalbą darbuotojui (socialiniais ir ekonominiais aspektais);
 • Pagal galimybes, atsitikus nelaimėms profesinės sąjungos nariams teikiame materialinę pagalbą bei paramą;
 • Apie savo veiklą, kiek leidžiama, socialiniuose tinkluose informuojame visuomenę, dalinamės gerai ir blogais pavyzdžiais;
 • Teikiame kvalifikuota teisinę pagalbą nariams;
 • Socialinės darbdaviu atsakomybės ir partnerystės skatinimas, įtraukiant į tai darbuotojus.

LPS “Sandrauga” prioritetai:

 • Teisinė pagalba nariams;
 • Darbo ginčų sprendimas darbuotojo naudai;
 • Dvipusio ryšio pagerinimas darbovietėje;
 • Profesinės sąjungos nario atstovavimas;
 • Darbuotojų visapusiškas palaikymas;
 • Informacijos sklaida;
 • Reagavimo, grupių rezervo ruošimas (piketai, protesto akcijos, palaikomieji streikai, savarankiški streikai ir t.t.).

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ veikla remiasi Europos šalių praktika. Profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ yra tarptautinės organizacijos CESI (angl. European Confederation of Independent Trade Unions) narė.

CESI narė

LPS „Sandrauga“ misija – ginti bei atstovauti savo profesinės sąjungos nariams!

Kodėl verta burtis į profesinę sąjungą?

Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 20 straipsnis įtvirtina kiekvieno žmogaus teisę jungtis į asociacijas. Tarptautinio Pilietinių ir politinių Teisių Pakto 22 straipsnis skelbia, kad kiekvienas žmogus turi teisę laisvai jungtis į asociacijas, įskaitant teisę steigti profesinę sąjungą ir stoti į ją savo interesams ginti. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 straipsnis nustato, kad profesinės sąjungos kuriasi laisvai, veikia savarankiškai ir gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialine teises bei interesus.

Teisė burtis į profesines sąjungas, teisė streikuoti, turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas, teisingą darbo užmokestį, atstovus darbo ikiteisminiuose santykiuose ir  teismuose, teisė į socialines garantijas yra neatsiejamos nuo teisinės, demokratinės valstybės principų.

Nors kartais yra teigiama, kad sudarydamos darbo sutartį šalys yra lygios, tačiau tiek tarptautinėje teisėje, tiek Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje vyrauja nuostata, jog darbuotojas – silpnesnioji darbo santykių šalis. Iškyla klausimas – kas privalo užtikrinti silpnesnės darbo teisinių santykių šalies garantijas, kas turi rūpintis, kad deklaruojamos teisės ne egzistuotų, bet būtų gerbiamos ir  jų laikomasi. Ir kam turėtų rūpėti, kad darbuotojo teisės, įtvirtintos tarptautinėse konvencijose, sutartyse ir  nacionaliniuose teisės aktuose būtų realiai įgyvendintos?

Tinkamas, nekenksmingas, saugias darbo sąlygas darbo teisiniuose santykiuose turi užtikrinti darbdavys. Šias teises, galėtume įvardinti kaip pasyviąsias, nes jos susijusios ne su darbuotojo aktyviais veiksmais, o su darbdavio prievole užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir atsakomybę. Tuo tarpu kitas teises, tokias kaip teisę gauti iš darbdavio informaciją, darbo įstatymų kontrolės teisę, teisę burtis į profesines sąjungas, teisę streikuoti, pateikti reikalavimus ir kitas, galime įvardinti kaip aktyviąsias, nes jos veikia tik tada kai darbuotojas jomis naudojasi.

Jei pasyviosios teisės tinkamai neužtikrina darbdavys – darbuotojas gali ir privalo pasinaudoti savo aktyviąja teise ir ginti savo interesus. Teisių apsaugos lygis, priklauso ne tik nuo tinkamai vykdomos profesinių sąjungų veiklos, bet ir nuo paties darbuotojo aktyvaus dalyvavimo užtikrinant savo teisių apsaugą, todėl būtinas abipusis aktyvus bendradarbiavimas, todėl būtina jungtis ir vienytis.