Pasikeitimai dėl darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo ir žinių patikros

2019-04-09

Švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimais teikėjų – buvusių profesinio mokymo teikėjų – dėmesiui. Nuo 2019 m. kovo 21 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. A1-158 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.pic (1)

Šiuo įsakymu Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai (toliau – Nuostatai) buvo išdėstyti nauja redakcija.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atkreipia dėmesį į tai, kad Nuostatuose atlikti pakeitimai nėra esminiai.
Neformaliojo profesinio mokymo programos darbdaviams atstovaujantiems asmenims, darbdaviams atstovaujantiems asmenims ir darbdavių įgaliotiems asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, t. y. tos mokymo programos, pagal kurias DSS žinių patikrą vykdo VDI, pervadintos į neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
Mokymus pagal nurodytas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas vykdys ne profesinio mokymo teikėjai – jie dabar įvardyti, kaip švietimo teikėjai.

Tačiau – atkreiptinas dėmesys. Darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgalioto asmens, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kompetencijos tobulinimo trukmė sutrumpinta 10 val. (nuo 60 val. iki 50 val.). Dabar jų kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų.
Be to, dėl asmens duomenų saugos nustatyta, kad VDI savo DSS žinių patikros dokumentuose fiksuoja tik asmens gimimo metus, bet ne gimimo datą.

Atnaujinti ir DSS mokymo, DSS žinių patikros organizavimo bei vykdymo dokumentai. Minėtų Nuostatų pakeitimams įgyvendinti nauja redakcija buvo išdėstyti ankstesni Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymais patvirtinti DSS mokymo ir DSS žinių patikros organizavimo ir vykdymo dokumentai. Juose iš esmės tik atkartojami Nuostatų pakeitimai. Iš naujo patvirtintos darbdaviams atstovaujančių asmenų, darbdaviams atstovaujančių asmenų ir darbdavių įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos. Jų skaičius nepasikeitė.

Dėl tolesnio DSS mokymo ir DSS žinių patikros organizavimo ir vykdymo. Profesinio mokymo teikėjai, kurie per Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS) jau yra pateikę informaciją apie jų pasirengimą mokyti DSS klausimais pagal jų pasirinktas mokymo programas, kurios buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. EV-78 „Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo“ (toliau – senos neformaliojo profesinio mokymo programos), šios informacijos iš naujo neteikia ir tęsia mokymus DSS klausimais pagal atitinkamas naujai patvirtintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
Asmenys, kurie pradėjo mokytis pagal jų pasirinktas senas neformaliojo profesinio mokymo programas, užbaigia mokymus DSS klausimais pagal šias mokymo programas.

VDI vykdo DSS žinių patikrą neatsižvelgdama į tai, ar atvykęs šias žinias pasitikrinti asmuo (įskaitant ir tuos asmenis, kurie atvyko pasitikrinti žinias pakartotinai) mokėsi ir baigė mokymus pagal senas neformaliojo profesinio mokymo programas, ar pagal atitinkamas naujai patvirtintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų pakeitimams įgyvendinti nauja redakcija buvo išdėstyti ankstesni šie Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymais patvirtinti dokumentai:

1. Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. EV-77);
2. Administracinės paslaugos Nr. 07 „DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų teikimas“ aprašymas ir šios administracinės paslaugos teikimo schema (patvirtinti 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-132);
3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programos.

VDI informacija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *