Skirtumai tarp „Asociacijų“ ir „Profesinių sąjungų“

2019-07-09

Dažnas žmogus visiškai nežino skirtumo tarp asociacijų bei profesinių sąjungų. Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ teisininkai paruošė trumpą apžvalgą, kuo gi iš tiesų jos skiriasi. Įsigilinus į asociacijų bei profesinių sąjungų įstatymus, pirmiausia tampa aišku, kad tai visiškai skirtingi juridiniai asmenys, pirmiausia vienas nuo kito besiskiriantys savo sąvoka, veiklos pagrindais ir sritimis, taip pat teisėmis bei pareigomis, narystę numatančiais kriterijais.27067147_804098743125127_5588289456798426756_n (1)

Asociacijos – Savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos taip pat yra civilinės teisės dalykas.

asociacija vs profesiniu sajungu centras

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, ir (ar) juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

  1. Asociacijų, kurių veikla susijusi su vaikų ir jaunimo poreikiais, nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metų asmenys.
  2. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti asociacijos nariais asociacijos įstatuose nustatytam valdymo organui pateikia jų tėvai arba globėjai. Jaunesni kaip 18 metų asmenys asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Profesinės sąjungos – Savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios darbuotojų profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir interesams ir juos ginančios. Profesinės sąjungos yra darbo teisės dalykas.

Fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, turi teisę laisvai steigti ir stoti į profesines sąjungas valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu ir dalyvauti jų veikloje. Įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu organizuotų profesinių sąjungų nariais gali būti tik tos įmonės ar jos struktūrinio padalinio darbuotojai.

asociacija vs profesines

Profesinių sąjungų veiklos apimtis yra žymiai platesnė nei asociacijų, kadangi profesinės sąjungos turi daugiau teisių.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.