Vieni susitikinėja, o profesinė sąjunga „Sandrauga“ sprendžia pareigūnų problemas

2019-08-30

Rugpjūčio 29 d. naujoji Vidaus reikalų ministrė surengė susitikimą su profesinių sąjungų atstovais. Tačiau gaila, jog tik kojas pradedanti apšilti ministrė nuo pat pirmųjų vadovavimo dienų neskiria ir nejaučia pareigos rimtas pareigūnų problemas spręsti iš esmės, kadangi į susitikus kviečiasi tik „išskirtines“ profsąjungas, keliančias mažiausiai grėsmės – imituojančias susitikimus, tačiau praktiškai nesprendžiančias problemų.images

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ skiria nemažai dėmesio valstybės tarnautojų problemų sprendimui. Pastaruoju metu „Sandrauga“ teisininkai dirba prie įvairaus pobūdžio dokumentų ruošimo, informavimo – konsultavimo procedūrų, atstovavimo teismuose ir t. t. Akivaizdu yra tik viena, kad Vidaus reikalų ministerijos vadovybė ir „palankesnės“ profsąjungos vengia stipresnių konkurentų atvykimo į susitikimus.

Gaila, kad kitos profsąjungos, kurios šioje „kovoje“ dėl darbuotojų gerovės turėtų būti socialiniais partneriais ir glaudžiai bendradarbiauti prisidengia tik viešųjų ryšių akcijomis.

Tačiau patariame nebūti tais, kurie tik išklauso ir apibendrina, būkite tie, kurie iš tikrųjų kažką veikia…

Taip pat dar kartą norime priminti skirtumus tarp asociacijų bei profesinių sąjungų. Įsigilinus į asociacijų bei profesinių sąjungų įstatymus, pirmiausia tampa aišku, kad tai visiškai skirtingi juridiniai asmenys, pirmiausia vienas nuo kito besiskiriantys savo sąvoka, veiklos pagrindais ir sritimis, taip pat teisėmis bei pareigomis, narystę numatančiais kriterijais.

Asociacijos – Savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos taip pat yra civilinės teisės dalykas.

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, ir (ar) juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

  1. Asociacijų, kurių veikla susijusi su vaikų ir jaunimo poreikiais, nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metų asmenys.
  2. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti asociacijos nariais asociacijos įstatuose nustatytam valdymo organui pateikia jų tėvai arba globėjai. Jaunesni kaip 18 metų asmenys asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

asociaciju ir profesiniu sajungu steigimo skirtumai

Profesinės sąjungos – Savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios darbuotojų profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir interesams ir juos ginančios. Profesinės sąjungos yra darbo teisės dalykas.

Fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, turi teisę laisvai steigti ir stoti į profesines sąjungas valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu ir dalyvauti jų veikloje. Įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu organizuotų profesinių sąjungų nariais gali būti tik tos įmonės ar jos struktūrinio padalinio darbuotojai.

asociaciju ir profesiniu sajungu steigimo

Profesinių sąjungų veiklos apimtis yra žymiai platesnė nei asociacijų, kadangi profesinės sąjungos turi daugiau teisių.

 

Informaciją paruošė Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.