Susitikimas su policijos komisariato vadovais dėl pareigūnų tarnybos pagerinimo

2019-09-05

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ teisininkai rugsėjo 4 d. 15 val. dalyvavo svarbiame susitikime su Kauno apskr. vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoju, atliekančiu viršininko funkcijas Evaldu Lašinsku dėl policijos pareigūnų tarnybos pagerinimo. Susitikime taip pat dalyvavo ir kitų profsąjungų atstovai.1200px-2019._Kauno_policija

Profesinė sąjunga „Sandrauga“, atsižvelgdama į iškylančias policijos pareigūnų problemas bei jų pobūdį, taip pat siekdama iškilusių problemų konstruktyvaus sprendimo bei socialinio dialogo, susitikimo metu papildė ir oficialiu raštu pateikė policijos vadovybei sukonkretintus siūlymus apie policijos pareigūnų darbo gerinimo bei tuo pačiu iškilusių problemų sprendimų naštos palengvinimo darbdaviui, t. y. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybei, galimybes.

LPS „Sandrauga“ plėtodama socialinį dialogą bei bendradarbiavimą, mano, kad tarnybinius ginčus tikslingiau ir ekonomiškiau spręsti tarnybinių ginčų komisijoje, gerbiant abiejų šalių laiką bei keliant policijos pareigūno pasitikėjimą pačia institucija, t. y. Kauno apskr. VPK, o ne keliant abejones dėl Policijos vadovų objektyvumo ir sąžiningumo.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsižvelgiant į bylų faktines aplinkybes, reikėtų išnaudoti galimybę netaikyti tarnybinės atsakomybės dėl mažareikšmiškumo, skiriant įspėjimą su įpareigojimu laikytis jo tarnybą reglamentuojančių teisės normų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) yra pasisakęs dėl mažareikšmiškumo skiriant tarnybines nuobaudas ir netgi priėmęs nutartis atitinkamose administracinėse bylose dėl įvairių rūšių tarnybinių nuobaudų skyrimo taikant mažareikšmiškumą valstybės tarnautojų naudai. Pabrėžtina, kad tokiu būdu būtų siekiama skatinti policijos pareigūnų pasitikėjimą institucija ir pasiekti norimo rezultato, t. y. drausmės ir numatytų pareigų tinkamo vykdymo,  kitokiais, ne kraštutiniais  būdais (pvz., įspėjimu). Tai jokiu būdu nėra siekis sudaryti sąlygas policijos pareigūnams nesilaikyti bendruosiuose bei specialiuose įstatymuose reglamentuotų pareigų ir išvengti atsakomybės.

Iš LPS „Sandrauga“ teisininkų turimų administracinių bylų duomenų dėl tarnybinių nusižengimų policijos pareigūnams, pastebėtina, kad itin dažnai policijos patruliai susiduria su radijo ryšio kanalo „KA10EISMAS“ bei vaizdo ir garso registratorių techniniais gedimais: vienu metu keliems pareigūnams pranešant informaciją radijo ryšiu, informacija gaunama tik iš vieno pareigūno arba apskritai negaunama; patikrinti, ar perduotą informaciją budėtojas tikrai gavo, realių techninių galimybių nėra, kadangi budėtojas informacijos gavimą fakto nepatvirtina – nėra grįžtamojo ryšio; vaizdo ir garso registratoriai ne visada iškart įsijungia, todėl tam tikrais laikotarpiais trūksta vaizdo ir garso įrašų. Pabrėžiame, kad tokie gedimai išties apsunkina pareigūnų atliekamas pareigas bei sukelia dviprasmiškas situacijas ar netgi tarnybinę atsakomybę nesant pareigūno kaltės.

Taip pat akcentuojame, jog tinkamų darbo priemonių užtikrinimo našta tenka ne darbuotojui, o darbdaviui, taigi, ne policijos pareigūnui, o Kauno apskr. VPK., kuris turi pareigą užtikrinti darbo priemonių tinkamą funkcionalumą, tokių kaip radijo ryšio kanalas „KA10EISMAS“, vaizdo bei garso registratoriai.

Pažymime, kad įdiegus radijo ryšio kanalo „KA10EISMAS“ grįžtamąjį ryšį – atsaką iš budėtojų dalies apie gautą informaciją, bei patobulinus vaizdo ir garso registratorių kokybę,  akivaizdžiai sumažėtų probleminių situacijų dėl radijo ryšio „KA10EISMAS“ bei vaizdo ir garso registratorių įrašų, tuo pačiu sumažinant tarnybinių patikrinimų bei skiriamų tarnybinių nuobaudų skaičių.

Taip pat LPS „Sandrauga“ buvo minėjusi daug prieštaravimų sulaukusį Kauno apskr. VPK viršininko 2016 m. balandžio 11 d. įsakymą „Dėl pranešimų apie sustabdytas ar tikrinamas transporto priemones pateikimo“, kurio 1.1. papunktis („Apie patruliavimo metu sustabdytas ar tikrinamas transporto priemones pranešti radijo ryšio kanalu „KA10EISMAS““) iš esmės atkartoja Policijos patrulių veiklos instrukcijų 28 p. („Sustabdęs ar prieš prieidamas prie stovinčios transporto priemonės, policijos patrulis ryšio priemone privalo pranešti budėtojui tikrinimo vietą, transporto priemonės markę, valstybinį numerį, stabdymo ar tikrinimo priežastį. Jei transporto priemonės stabdomos policinių priemonių metu, šio punkto reikalavimai netaikomi, o informaciją apie priemonės vykdymo metu patikrintų transporto priemonių skaičių ir priemonės rezultatus tarnybiniu pranešimu budėtojui pateikia už priemonės vykdymą atsakingas pareigūnas“) bei 1.2. papunktis papildomai įpareigoja policijos patrulius rašyti tarnybinius pranešimus („apie kiekvieną transporto priemones sustabdymą ar bendravimą su tikrinamos transporto priemonės vairuotoju surašyti tarnybinį pranešimą, kuriame nurodyti transporto priemonės stabdymo ar bendravimo su vairuotoju priežastį, transporto priemonės markę, modelį,  valstybinį numerį, sustabdymo ir tikrinimo laiką, datą ir taikytas priemones, surašytą tarnybinį pranešimą baigus darbo pamainą priduoti atsakingam už pamainą pareigūnui“).

Vis dar manome, kad toks įsakyme numatytas reikalavimas yra perteklinis ir biurokratiškas dėl savo perteklinės dokumentacijos, gaišinantis policijos patrulių tarnybos funkcionalumą ir sukeliantis tik dar daugiau nesklandumų ir painiavos tarnyboje, todėl siūlėme tokį įsakymą panaikinti.

Atsižvelgiant į tai, kad minėtu įsakymu siekiama užkardyti galimą piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir sustiprinti galimų korupcijos apraiškų kontrolę Kauno apskr. VPK Patrulių rinktinėje ir patruliavimą vykdančiuose struktūriniuose policijos komisariatuose, manome, kad užtikrinus tinkamą radijo ryšio kanalo bei vaizdo ir garso registratorių veikimą, būtų reali galimybė priimti bent įsakymo pakeitimus, susijusius su tam tikromis išimtimis, kurios numatytų atvejus, kai nėra privaloma rašyti tarnybinius pranešimus dėl kiekvienos transporto priemonės.

LPS „Sandrauga“ tikisi, jog pašalinus minėtas kliūtis, kurios trikdo policijos pareigūnų tarnybą ir kelia teisines pasekmes nesant jų kaltės, ateityje minėtą įsakymą būtų galima panaikinti. Tikimės, jog policijos vadovybė atsižvelgs į mūsų pateiktus pastebėjimus ir pasiūlymus bei ateityje sulauksime teigiamų pokyčių policijos pareigūnų atžvilgiu, taip plėtojant socialinį dialogą bei konstruktyvų bendradarbiavimą.

Informaciją paruošė Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ teisininkai.

Kopijuoti ar naudoti savo reikmėms be sutikimo draudžiama.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.