Užimtumo didinimo programa

2013-09-18

Skatinant užimtumą ir mažinant nedarbą, nuo 2014 metų įvairiose srityse bus aprėpiamos visos svarbiausios sritys – nuo verslo sąlygų gerinimo iki profesinio orientavimo ir pažeidžiamų visuomenės grupių integracijos į darbo rinką. Tai numatyta Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos projekte, kuris šiandien patvirtintas Vyriausybės strateginiame komitete.  

Šios programos pagrindiniai tikslai yra skatinti darbo vietų kūrimą ir darbo paklausą, didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms, maksimaliai panaudoti darbo išteklių potencialą.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, Užimtumo programa yra kompleksinė, kurios priemones įgyvendins tiek Socialinės apsaugos ir darbo,  Ūkio, Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio ministerijos. Ją rengiant dalyvavo ekspertai, mokslininkai, socialiniai partneriai. „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vienu savo prioritetų yra pasirinkusi jauno žmogaus integravimą į darbo rinką, tam turės padėti ir darbo įgūdžių įgijimo, užmokesčio dalinis subsidijavimas, praktikų, stažuočių, pameistrystės skatinimas“, – teigia A. Pabedinskienė.

Programos tikslus tikimasi pasiekti glaudžiau bendradarbiaujant su darbdaviais, švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais. Bus aktyviai dirbama su jaunais bedarbiais (iki 25 metų), siekiant, kad per 4 mėnesius jie arba pradėtų dirbti, mokytis, arba būtų nusiųsti į praktiką ar stažuotę. Iki 2020 m. tikimasi dvigubai padidinti praktinio profesinio mokymo realiose darbo vietose apimtis, išplečiant bendradarbiavimą su darbdaviais. Priemonių plane numatyta teikti finansines paskatas darbdaviams: dalinį darbuotojų darbo užmokesčio subsidijavimą, palankių paskolų palūkanų kompensavimą.

Planuojama tęsti verslininkų gerai vertinamą įmonių investicinių projektų dalinį finansavimą, kuriuos įgyvendinant būtų kuriamos naujos darbo vietos ypač aukštos kvalifikacijos specialistams,  plėtoti itin paklausias verslumo skatinimo priemones (pvz., sudarančias sąlygas pradėti savo verslą mažoms įmonėms). Siekiant išlyginti regionų skirtumus, bus kuriamos darbo vietos aukšto nedarbo teritorijose subsidijuojant iki 65 proc. darbo vietos įkūrimo kaštų.

Pasinaudojant Europos Socialinio fondo lėšomis bus pradėti įgyvendinti nauji projektai: „Trumpink darbo paieškos laiką“, skirtas ilgalaikių bedarbių užimtumo didinimui bei projektas „Išlik darbo rinkoje“, skirtas padidinti vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbių galimybes įsidarbinti.

Numatyta integruoti verslumo ugdymą į švietimo programas, vykdyti kompleksinę žmogiškųjų išteklių ir darbo rinkos stebėseną ir prognozavimą, teikti individualią pagalbą nemotyvuotiems, nedirbantiems ir nesimokantiems  jaunuoliams, įtraukti jaunus žmones į jų poreikius atitinkančias savanoriškas veiklas.

Taip pat ketinama skirti paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, verslui reikalingą informaciją sukoncentruoti viename patogiame naudotis internetiniame portale www.verslovartai.lt, taikyti kitas kompleksines užimtumo skatinimo priemones.

Šaltinis: socmin.lt