Ką verta žinoti-dirbant lauko sąlygomis.

064803088-d0f00344-6e24-47b6-b8c5-6361cd32dcf8

Lietuvos profesinę sąjungą „Sandrauga“ pasiekė dirbančiųjų lauko sąlygomis darbuotojų skundai,  jog yra nevykdomos ir pažeidžiamos Jų teisės į specialių pertraukų, dirbant lauko sąlygomis.

Tikriausiai ne vienas Lietuvos dirbantysis, kuris dirba lauko sąlygomis, ar tai statybos sektoriuje, ar kelių tarnyboje ir kituose darbo srities baruose, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio ir susijęs su lauko sąlygomis, esant ribiniams temperatūrų svyravimams, kuomet ši siekia +28o C,  turėtų žinoti, savo teises į specialias pertraukas.

2017 m. birželio 21 dieną  Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, kuriuo nutarė patvirtinti „Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašą“ ir kuriame numatyta, kad „Minimali specialių pertraukų trukmė per 8 valandų darbo dieną (pamainą) turi būti ne mažesnė kaip 40 minučių. Esant kitai darbo dienos (pamainos) trukmei, specialių pertraukų trukmė turi būti proporcinga darbo laikui. Specialios pertraukos suteikiamos esant šioms sąlygoms: 1) kai darbuotojai dirba lauke, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip –10 °C arba aukštesnė kaip +28 °C, arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip +4 °C; 2) kai darbuotojai dirba profesinės rizikos sąlygomis, taip pat dirba sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą, arba jeigu pagal profesinės rizikos vertinimo, atlikto vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintais Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, rezultatus darbuotoją veikia bent vienas profesinės rizikos veiksnys, kurio dydis viršija nustatytąjį darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose, ir todėl profesinė rizika įvertinta kaip toleruotina. Specialios pertraukos darbuotojams, nurodytiems 1 punkte, turi būti suteikiamos ne rečiau kaip kas pusantros valandos.  Specialios pertraukos darbuotojams, nurodytiems 2 punkte, turi būti suteikiamos tokios trukmės ir tokiu dažnumu, kad veiksmingai prisidėtų prie darbuotojų sveikatos ir darbingumo išsaugojimo, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo dokumentuose, nurodytuose socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro tvirtinamuose Profesinės rizikos vertinimo bendruosiuose nuostatuose, nustatytos profesinės rizikos dydį ir pobūdį, bet ne rečiau kaip kas pusantros valandos.“

Todėl žinokite šias savo teises ir informuokite mus jei darbdaviui kyla neaiškumai

Agnė Gelžinė