Interaktyvi internetinė rizikos vertinimo priemonė OiRA. Kas tai?

Darbdavio pareiga atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą nustatyta Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai (toliau – darbdavys) organizuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje. Profesinės rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961.
Siekdama palengvinti smulkioms ir vidutinėms įmonėms atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) sukūrė profesinės rizikos vertinimo priemonę OiRA (interaktyvus internetinis rizikos vertinimas) ir kartu su Europos Komisija inicijuoja šio projekto sklaidą visoje Europos Sąjungos erdvėje.
OiRA projekto tikslai: kiek įmanoma supaprastinti rizikos vertinimo procesą, padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms savo jėgomis atlikti rizikos vertinimą, į šį procesą įtraukti įmonės darbuotojus.
Darbdavys atlikdamas rizikos vertinimą, įvertinęs situaciją, pats pasirenka profesinės rizikos veiksnių (fizikinių, cheminių, biologinių, ergonominių, psichosocialinių, fizinių) vertinimo būdus ir metodikas. Kaip reglamentuoja Nuostatų 16.1 punktas, rizikos veiksniai yra tiriami kiekybiškai ar įvertinami kokybiškai.
2013 m. rugsėjo mėn. paskelbta pirmoji Lietuvoje OiRA rizikos vertinimo priemonė „Automobilių remontas“ yra skirta įvairius automobilių remonto darbus atliekančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Naudojant OiRA priemonę, profesinės rizikos vertinimo procesas tampa nesudėtingas. Ši priemonė yra pakankamai paprasta, nemokama, lengvai prieinama (būtinas tik interneto ryšys), informatyvi – joje pateikiama visa būtina informacija, reikalinga rizikos vertinimui atlikti (trumpi aprašymai, teisės aktų nuorodos).
Profesinės rizikos vertinimas atliktas naudojant interaktyvią rizikos vertinimo priemonę OiRA atitinka Profesinės rizikos vertinimo bendruosiuose nuostatuose nustatytus reikalavimus, nes:

  1. Rizikos vertinimo priemonėje OiRA yra numatyti visi rizikos vertinimo etapai, apibrėžti Nuostatuose: parengiamieji darbai („Paruošimas“); pavojų nustatymas („Nustatymas“); pavojų vertinimas („Vertinimas“); prevencinio plano parengimas („Veiksmų planas“) ir dokumentavimas („Ataskaita“).
  2. Atlikus rizikos vertinimą naudojant OiRA priemonę, galutiniame etape automatiškai suformuojamas prevencinių veiksmų planas ir išsami ataskaita apie atliktą rizikos vertinimą. Šiuos dokumentus darbdavys ar jo paskirtas kompetentingas asmuo gali išsispausdinti, patvirtinti ir naudoti įgyvendinant numatytas prevencines priemones ir vykdant darbo vietų rizikos stebėseną.
  3. OiRA priemonėje yra numatyta galimybė įtraukti ir įvertinti kiekybinių matavimų rezultatus. Tais atvejais, kai darbdavys ar jo paskirtas kompetentingas asmuo (asmenys) OiRA priemonės pagalba vertindamas riziką nustato, kad neužtenka kokybinių būdų fizikinių, cheminių, biologinių ar kt. rizikos veiksnių keliamai rizikai įvertinti, vadovaudamasis Nuostatų 7 punkto reikalavimais, organizuoja šių rizikos veiksnių kiekybinius matavimus ar naudoja kitus rizikos veiksnių tyrimo būdus.

Įrašius į OiRA priemonę atliktų kiekybinių matavimų rezultatus, nustatytą rizikos dydį, numatytas prevencines priemones, jos automatiškai patenka į formuojamą prevencinių veiksmų planą ir rizikos vertinimo ataskaitą.

Daugiau informacijos anglų kalba www.oiraproject.eu

Prisijungimas prie OiRA: https://client.oiraproject.eu/lt/lt-test-sector/automobiliu-remontas arba per www.vdi.lt

Kilus klausimams konsultuoja:
Vesta Macė, Valstybinės darbo inspekcijos Techninės saugos skyriaus vyr. specialistė; el. paštas vesta.mace@vdi.lt arba tel.85 265 0189;
Gediminas Valentėlis, Valstybinės darbo inspekcijos Techninės saugos skyriaus vyr. darbo inspektorius; el. paštas gediminas.valentelis@vdi.lt arba tel.85 265 0189

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.