Kokių specialistų ieško darbdavys?

2014-03-21

Es­ti­jo­je sep­tyn­me­čiai jau nuo pir­mos kla­sės mo­ko­mi prog­ra­ma­vi­mo pa­grin­dų. Lie­tu­vo­je, ku­ri pa­sau­ly­je gar­sė­ja IT sek­to­riaus plė­tra, vis dar po­pu­lia­riau­sios so­cia­li­nių moks­lų stu­di­jos, nors spe­cia­lis­tų IT rin­ko­je itin trūks­ta. 

Dar­bo rin­ka daž­niau­siai prog­no­zuo­ja­ma 2-3 me­tams į prie­kį, tad la­bai su­nku tiks­liai pa­sa­ky­ti, ko­kių spe­cia­lis­tų rei­kės da­bar­ti­niams pir­mo­kams pa­bai­gus vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Vis tik ten­den­ci­ja aiš­ki – vi­sos pro­fe­si­jos orien­tuo­ja­mos į skait­me­ni­za­ci­jos pro­ce­sus: jei anks­čiau bu­vo tik rin­ko­da­ra, da­bar yra ir skait­me­ni­nė rin­ko­da­ra. Tiek Lie­tu­vo­je, tiek Va­ka­rų Eu­ro­po­je trūks­ta žmo­nių su tech­ni­niu iš­si­la­vi­ni­mu. Esant da­bar­ti­nei IT spe­cia­lis­tų pa­klau­sai, stu­den­tai ne­spė­ja taip grei­tai baig­ti uni­ver­si­te­tų, o spe­cia­lis­tų dar­bo rin­ko­je rei­kia šian­dien.

Reiktų atkreipti dėmesį, kad yra ir žmo­giš­kų­jų prob­le­mų, ko­dėl rei­kia­mi spe­cia­lis­tai ne­pa­sie­kia po­ten­cia­lių darb­da­vių. Darb­da­viai vis ma­žiau dė­me­sio ski­ria as­me­ni­niams po­kal­biams, in­for­ma­ci­jos daž­niau ieš­ko­ma skait­me­ni­nė­je erd­vė­je. Žvel­giant iš dar­buo­to­jų pu­sės, pa­sta­rie­ji dar ne­iš­mo­ko tin­ka­mai sa­vęs pri­sta­ty­ti, trūks­ta tin­ka­mų ak­cen­tų, daž­niau­siai pa­si­ren­ka­mi ne tie fak­tai, ku­riuos ti­ki­si pa­ma­ty­ti darb­da­vys. Ši prob­le­ma nie­kur ne­dings­ta jau 10-20 me­tų.

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/kodel-vezames-specialistus-is-treciuju-saliu-o-lietuviu-neidarbiname/176014

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *