LR Prezidentė pasirašė Seimo priimtus profesinių sąjungų įstatymo pakeitimus

Liepos pirmąją dieną Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Seimo priimtus Profesinių sąjungų įstatymo ir Civilinio kodekso pakeitimus.
Nuo šiol profesinės sąjungos nariais galės būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, ne tik turintys darbą, bet ir bedarbiai, pensininkai, studentai. Įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu, organizuotų profesinių sąjungų nariais galės tapti tik tos įmonės ar jos struktūrinio padalinio darbuotojai.
O steigti ir stoti į profesines sąjungas valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu ir dalyvauti jų veikloje, teisę turės visi fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą.

Taip pat naujos nuostatos nustato, kad profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turės visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute). Kiti profesinių sąjungų nariai turės visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute), išskyrus teisę balsuoti priimant sprendimus dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie galėtų turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms. Naujomis pataisomis nuspręsta praplėsti profesinių sąjungų funkcijas kontroliuojant darbo įstatymų laikymąsi.

Išsamius Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimus galima rasti Seimo teisės aktų tinklapyje teisės akto projekto Nr. XIP-2981(2)
Teisės aktą rasite šia saityno prieiga:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=451387

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.