LIETUVOS PROFESINĖ SĄJUNGA ,,SANDRAUGA“ PATEIKĖ SIŪLYMUS IR PAPILDYMUS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES

komentarai-ziniasklaidai-po-memorandumo-pasirasymo-5ecb8cc22bdaa

Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ surengė švietimo ugdymo įstaigų apklausą ir ŠMM pateikė siūlymus ir papildymus, kurie bus svarstomi šalių posėdyje.

Įvertinant Lietuvos Respublikos seime atstovaujamų politinių partijų susitarimą ,,Dėl Lietuvos švietimo politikos“ LPS ,,Sandrauga“ siekia ne tik, kad mokytojų vidutinis darbo užmokestis nuo 2024 metų turi būti ne mažiau nei 130 % šalies vidutinio darbo užmokesčio, bet ir sudaryti skaidrias sąlygas švietimo įstaigose. Neturi būti trukdoma profesinėms sąjungoms vykdyti savo funkcijas: sutaupyto darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojime, suminės darbo laiko apskaitos įvedime, krūviu skirstyme, atviros veiklos stebėjimo vykdymui per nuotolį ir biurokratizmo mažinime. Posėdis įvyks šią savaitę.

Toliau pateikiama LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ LENTELĖ …

Reikalavimai Teikianti organizacija
1. Mokytojų vidutinis darbo užmokestis nuo 2024 m. turi sudaryti ne mažiau nei 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Mokytojo etatą nuo 2024 m. rugsėjo 1 dienos laikyti darbo norma, kai nustatoma iki 18 savaitinių valandų. Lietuvos profesinė sąjunga

„Sandrauga”

2. Įtvirtinti, kad nuo 2024 m. sausio 1 dienos pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos augtų metinės infliacijos dydžiu ir realios darbuotojų pajamos augtų ne mažiau nei 10 procentų. Lietuvos profesinė sąjunga

„Sandrauga”

3. Nustatyti, kad švietimo įstaiga darbuotojo darbo krūvį skirsto pagal nustatytą tvarką, kurią suderina su profesine sąjunga. Švietimo įstaiga negali priimti naujų pedagogų į darbą, jeigu dirbantiesiems, ugdymo srities pedagogams nesudaromas minimalus darbo krūvis.  

Lietuvos profesinė sąjunga

„Sandrauga”

4. Kolektyvinėse sutartyse esant darbo užmokesčio ekonomijai, gali būti nustatytas tam tikras lėšų procentas nuo darbo užmokesčio fondo pedagogų švietimo ir socialinių garantijų užtikrinimui. (LR PSĮ 10.5 p.; 3 str., 13 str.) Lietuvos profesinė sąjunga

„Sandrauga”

5. Darbdavys, prieš pradėdamas tirti pareigų pažeidimą, privalo informuoti profesinę sąjungą, kuriai priklauso darbuotojas. Profesinė sąjunga turi teisę skirti savo atstovą tiriant galimą darbo drausmės pažeidimą ir pateikti savo išvadas dėl galimo darbo pareigų pažeidimo. Kai sudaroma komisija darbo pareigų pažeidimui tirti, į komisiją turėtų būti deleguotas ir profesinės sąjungos atstovas, kuriai priklauso galimai darbo drausmę pažeidęs asmuo. Lietuvos profesinė sąjunga

„Sandrauga”

6. Keisti 21 str. išbraukiant žodį „rekomenduojama“ ir išdėstyti jį taip: „Įpareigoti švietimo įstaigų vadovus informuoti įstaigoje veikiančią profesinę sąjungą, kuri yra Sutartį pasirašiusios Profesinių sąjungų organizacijos narė, apie laisvas darbo vietas įstaigoje, būsimo darbuotojo darbo funkcijas, darbo krūvį, prieš priimant į darbą naujus darbuotojus, atsižvelgti į dirbančių to paties dalyko (ugdymo srities), pareigų pedagoginių darbuotojų darbo krūvius ir įvertinti profesinės sąjungos nuomonę dėl naujo darbuotojo priėmimo į darbą būtinumo.” Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga”
7. Klasėje vieną mokinį turintį didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių, laikyti kaip 4 mokinius, o turintį vidutinių poreikių – kaip 2 mokinius.

Nustatyti, kad klasėje negali būti daugiau kaip 4 mokiniai su specialiaisiais poreikiais.

 

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“

 

 

8. Nustatyti, kad įstaigose, kuriose veikia profesinės sąjungos, sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimas turi būti suderintas su profesine sąjunga.  

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“

 

 

9. Suminės darbo laiko apskaitos įvedimas turi būti suderintas su  įstaigoje veikiančia profesine sąjunga.

Darbuotojams už pavadavimus turi būti apmokama tiek už kontaktines, tiek už nekontaktines valandas.

 

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“

 

 

10. Atviros veiklos stebėjimas švietimo įstaigose negali sukurti stresinės aplinkos vaikams, mokiniams ir jis turi būti vykdomas per nuotolį.

Ugdymo įstaigų vadovai negali nurodyti darbuotojams pildyti jų pačių sugalvotas ataskaitas arba versti vesti parodomąsias veiklas, nes tai vertintina kaip mobingo apraiška. Visas atviros veiklos stebėjimas, vertinimas ir parodomoji veikla turi būti atliekama per nuotolį.

Lietuvos profesinė sąjunga

„Sandrauga“

 

Rūta Gelžinė