SUSITIKIMAS DĖL MOKYTOJO ETATO PERŽIŪROS

5369_2dfe6fbf2f1d6da1565a4626034ae9a7

2023 m. lapkričio 8 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įvyko posėdis su keturių profesinių sąjungų atstovais – Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga, Švietimo ir mokslo profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu – šių metų spalį pasirašiusiais atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį. Posėdyje buvo kalbamasi dėl minėtos sutarties 8.15 punkto įgyvendinimo.

Vykdant pasirašytą kolektyvinę sutartį, pradedama etatų dydžių peržiūra švietimo įstaigose. Šis patikslinimas reikalingas siekiant efektyviai valdyti finansus, darbo krūvius, užtikrinti adekvatų darbo užmokestį. Artimiausiu laiku bus prašoma mokyklų administracijų peržiūrėti registro duomenis, mokytojų – prisijungti prie pedagogų registro ir pasitikrinti, ar registre suvesti duomenys atitinka jų su mokykla pasirašytas darbo sutartis ir atliekamus darbus, krūvius ir kitą informaciją.

Taip pat sutarta peržiūrėti etatų skaičiavimo metodiką, didžiausią dėmesį kreipiant į pradinio ugdymo mokytojų darbo krūvį, kai jie dirba 700 ir daugiau kontaktinių valandų per metus, tačiau jiems mokykloje vis tiek nesuformuojamas visas etatas, nors ir turėtų. Kartu bus parengti ir siūlymai dėl mokytojų darbo krūvio sandaros ar kitų susijusių teisės aktų tobulinimo.

Esminis sutarties pakeitimas susijęs su ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo mokytojų darbo užmokesčio didinimu. Susitarimas neapsiriboja trumpalaikiu vienerių metų laikotarpiu didinant mokytojų atlyginimus – jame įsipareigojama sutarti ir dėl tolesnės švietimo darbuotojų atlyginimų augimo perspektyvos dar ketveriems metams į priekį.

Sutarti ir pirmieji žingsniai dėl klasių mažinimo. Nuo ateinančių mokslo metų bus griežtinamas reguliavimas, kad savivaldybės iš ministerijos nebegautų valstybės dotacijų per didelėms klasėms. Sutarta parengti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pakeitimą, pagal kurį tais atvejais, kai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. suformuojamos klasės, kuriose mokinių skaičius viršija nustatytą didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėje, būtų įtvirtinta galimybė mažinti savivaldybei skirtas mokymo lėšas.

Nuo kitų mokslo metų bus įtvirtinta teisė mokyklos savininkui (daugeliu atveju –  savivaldybei) didžiausią leistiną mokinių skaičių 5-12 kl. mažinti nuo 30 iki 26 mokinių, o 1-4 kl. – nuo 24 iki 22 mokinių, kur tai įmanoma dėl pakankamo mokyklų ir klasių jose skaičiaus.

Rūta Gelžinė